AGUSTOS 1000 × 866 piksel 24
Bir Soru Bir Cevap Kamu İhale Kanunu

Döviz Kurlarının Artışından Kaynaklı Fiyat Yükselişleri, Mücbir Sebep Sayılır mı?

İçindekiler

İtirazen Şikayet Konusu;  Döviz kurlarındaki yükseliş nedeniyle beton, demir ve bitüm gibi imalatlarda öngörülemez fiyat artışlarının bulunduğu, ihalede fiyat farkı verilemeyeceği de göz önüne alındığında mevcut teklifler ile ihale konusu işin gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığı, sözleşmenin tamamlanamayacak olması nedeniyle kamu yararından ziyade kamunun zararı oluşacağı, açıklanan nedenler ile ihalenin iptal edilmesi gerekir mi?

Kamu İhale Kurulu Kararı Özeti;  02.02.2022 tarihli ve  2022/UY.I-193 sayılı Kamu İhale Kurulu kararına göre;

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı Fen İşleri Dairesi tarafından 13.10.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2022 Yılı Tevfik Kadıoğlu Bulvarı Tünel Kavşak ve Yol Yapım” ihalesine ilişkin olarak ……………. Ltd. Şti. İş Ortaklığının 03.01.2022 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 04.01.2022 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 14.01.2022 tarih ve 2113 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.01.2022 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

İdari Şartname’nin yukarıda anılan ilgili maddeleri gereğince, ihaleye katılan isteklilerin tekliflerinin ihale tarihi itibariyle en az 120 gün süreyle geçerli olması gerektiği, aynı şekilde teklif bedellerinin en az %50’si oranında ihale konusu iş veya benzer işlere ait iş deneyimine sahip olmalarının istenildiği, teklif verilmeden önce ihale dokümanı içeriğindeki tüm maddelerinin okunup anlaşıldıktan sonra tekliflerin bu doğrultuda oluşturulmasının isteklilerden beklendiği ve İdari Şartname’nin ilgili maddesinde fiyat farkı hesaplanmayacağının açık şekilde düzenlendiği anlaşılmış olup, ihalede istenilen iş deneyime sahip basiretli tacir sıfatını haiz isteklilerin teklif fiyatlarını tüm bu düzenlemeler ve değişebilecek piyasa koşullarını öngörerek hazırlamaları gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Mevzuat gereği ihale süreçleri sonunda mücbir sebep halleri dışında sözleşmenin imzalanmaması durumunda teminatın gelir kaydedilmesi ve yasaklama yaptırımlarının uygulanması gibi cezai işlemlere başvurulmasının zorunlu olduğu,

başvuru sahibinin dilekçesinde belirtmiş olduğu döviz kurlarındaki yükselişten kaynaklı fiyat artışlarının 4735 sayılı Kanun’un anılan maddesinde nitelikleri sayılan mücbir sebep halleri içerisinde ele alınamayacağı,

idarenin şikayete ilişkin cevabından da iradesinin bu yönde olduğu anlaşılmış olup idarenin döviz kurundaki yükselişten kaynaklı fiyat artışları durumunu ihalenin sağlıklı şekilde sonuçlandırılmasını engeller nitelikte bulmaması ve işin ifasını imkansız hale getirmediği yönündeki kararı ile ihale işlemleri ve sürecine devam etme kararında mevzuata aykırılık tespit edilmemiştir.

İlgili firmanın yaptığı itirazen şikayet başvurusu başvurusunun reddine,
Oybirliği ile karar verilmiştir.

Mehmet ATASEVER

Kamu İhale Kurulu Eski Üyesi/ Akademisyen