Bir Soru Bir Cevap Kamu İhale Kanunu

Elektronik İhalede, Ticaret Sicil Gazetesinin Yeterlik Bilgileri Tablosunda Beyan Edilmesi Gerekir Mi ?

İçindekiler

Kamu İhale Kurulu Kararı Özeti; İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, Adı geçen istekliye ait yeterlik bilgileri tablosunun “Teklif Vermeye Yetkili Olunduğuna İlişkin Bilgiler” bölümündeki “İmza Sirküleri” ve “Vekâletname Bilgileri” sütunlarına ilişkin bilgi girişi yapılmadığı, anılan bölümünün “Ticaret Sicili Bilgileri” sütunundaki “Ortaklara Ait Bilgiler” satırına tüzel kişiliğin ortakları, ortaklık oranlarına ilişkin bilgi girişi yapılmadığı, anılan bölümün “Yöneticilere Ait Bilgiler” satırına tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlilerine ilişkin bilgi girişi yapılmadığı, ayrıca son durumu gösterir ticaret sicili gazetelerine, diğer belgelere ve ortaklık pay defterine ilişkin olarak da herhangi bir bilgi girişi yapılmadığı,

Yeterlik bilgileri tablosunun “Teklif Vermeye Yetkili Olunduğuna İlişkin Bilgiler” bölümündeki “Ticaret Sicili Bilgileri” sütunundaki “Yöneticilere Ait Bilgiler” satırlarında beyan edilen tüzel kişiliğin yönetimindeki görevli kişileri ile aynı tabloda beyan edilen tüzel kişiliğe ait imza sirkülerinden şirketi temsil ve ilzama yetkili olduğu anlaşılan kişilerin birbiriyle uyuşmadığı, “Ortaklara Ait Bilgiler” satırındaki tüzel kişiliğin ortakları, ortaklık oranları ile “Yöneticilere Ait Bilgiler” satırlarındaki tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlilerine ilişkin bilgilerin beyan edilen ticaret sicili gazetelerinde, diğer belgelerde ve pay defterinde yer almadığı ya da beyan edilen bilgilerle tevsik edici belgelerden elde edilen bilgilerin birbirleriyle uyuşmadığı,

Yeterlik bilgileri tablosunun ilgili satırlarında beyan edilen imza sirküleri, vekaletname, vekilin imza beyannamesi, pay defteri ve ticaret siciline ilişkin diğer belgeler ile söz konusu belgeleri tevsik amacıyla idareye sunulan belgelerin birbiri ile uyumlu olmadığı, ilgili belgelerin idareye belgelerin sunuluş şekline ilişkin hükümlere aykırı şekilde fotokopi vb. olarak sunulduğu, iddialarına yer verilmiştir.

03.08.2022 tarihli ve 2022/UH.II-923 sayılı Kamu İhale Kurulu kararına göre;

Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin olarak:

isteklilerin anonim şirket olması durumunda da ortaklar ve ortaklık oranlarının kaydı kapsamında, beyan edilen kişilere ilişkin pay defteri ile dayanağı yönetim kurulu karar defterinin ilgili kısımlarının taranarak EKAP’a kayıt edilmesi gerektiği,

yeterlik bilgileri tablosunda ortaklar ve ortaklık oranları ile temsile yetkili kişilerin ve varsa vekile ilişkin bilgilerin beyan edilmesinin yeterli olduğu, herhangi bir ticaret sicil gazetesinin beyan edilmesine gerek olmadığı belirtilmiştir.

Ayrıca tek ortaklı anonim şirketlerin ortaklar ve ortaklık oranlarının kaydı kapsamında beyan edilen kişilere ilişkin pay defteri ile dayanağı yönetim kurulu karar defterinin ilgili kısımlarının kayıt edilmesinin zorunlu olmadığı ifade edilmiştir.

Yapılan incelemede ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından beyan edilen bilgiler ile sistem kayıtlı olan bilgiler ve sunulan belgelerin uyumlu ve güncel olduğu, son olarak e-tekliflerin yetkili kişilerce imzalandığı, vekaletname kullanılmadığı ve şirketin ilgili alanda faaliyet gösterdiği görüldüğünden söz konusu iddiaların yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Mehmet ATASEVER

Kamu İhale Kurulu Eski Üyesi/ Akademisyen 

 

Online Kamu İhale Eğtimleri

Ofline Kamu İhale Eğtimleri

Firmalar İçin Kamu İhale Danışmanlığı

Kamu Kurumları İçin Kamu İhale Danışmanlığı