AGUSTOS 1000 × 866 piksel 4
Bir Soru Bir Cevap Kamu İhale Kanunu

Geçici teminat mektubunda “…haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.” ibaresinin yer almaması

İçindekiler

Anahtar Kelimeler; Geçici teminat mektubu, hacz, ihtiyati tedbir

İtirazen Şikayet Konusu; İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifi kapsamında sunduğu geçici teminat mektubunda mevzuat hükümleri gereği yer alması gereken “Her ne suretle olursa olsun, idarece alınan teminatlar haczedilemez ve özerine İhtiyati tedbir konulamaz.” ibaresinin yer almadığı, bu sebeple geçici teminat mektubunun standart forma uygun olmadığı iddiasına yer verilmiştir.

Kamu İhale Kurulu Kararı Özeti; Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Teminatlar” başlıklı 55’inci maddesinde “(1) İhalelerde, teklif edilen bedelin yüzde üçünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır.

(4) Teminat mektuplarının kapsam ve şeklinin, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlara uygun olması zorunludur. Standart formlara uygun olarak düzenlenmemiş teminat mektuptan geçerli kabul edilmez, istekli tarafından sunulacak geçici teminatın Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21’inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması durumunda, mektuba kuruluş tarafından verilen ayırt edici numaranın sunulmayacak belgeler tablosunda belirtilmesi yeterlidir. …” hükmü,

Başvuruya konu ihaleye ait İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

sunmaları gerekmektedir.” düzenlemesi yer almaktadır.

Yukarıda aktarılan hüküm ve düzenlemelerden; fiziki ortamda gerçekleştirilen ihalelerde, isteklilerin teklifleri kapsamında ihale dokümanı ekinde yer alan standart forma uygun geçici teminat mektubu sunmaları gerektiği anlaşılmakla birlikte standart formda yer alan “… 4734 sayılı Kanunun 34’üncü maddesi uyarınca, bu teminat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.” ibaresinin sunulan geçici teminat mektubunda yer almamasının, söz konusu geçici teminat mektubunun geçerliliğini etkileyemeyeceği anlaşılmaktadır.

İhale İşlem dosyası incelendiğinde; ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifi kapsamında sunmuş olduğu geçici teminat mektubunda “4734 Sayılı Kanun’un 34’üncü maddesi uyarınca, bu teminat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.  ”ifadesinin yer aldığı tespit edilmiştir.

Yapılan tespitler çerçevesinde; geçici teminat mektubuna ilişkin standart formda yer alan ibarenin, isteklilerin teklifleri kapsamında sunduğu geçici teminat mektubunda yer almamasının sunulan teminat mektubunun geçerliliğini etkilemeyeceği anlaşılmakla birlikte, başvuru konusu edilen isteklinin sunduğu geçici teminat mektubu incelendiğinde söz konusu ibarenin teminat mektubunda yer aldığı tespit edildiğinden, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

Mehmet ATASEVER

Kamu İhale Kurulu Eski Üyesi/ Akademisyen