AGUSTOS 1000 × 866 piksel 7
Bir Soru Bir Cevap Kamu İhale Kanunu

Gramaj Listesinin Yemek Türüne Göre Değil De Girdi Türüne Göre Düzenlenmesi

İçindekiler

Anahtar Kelimeler; aşırı düşük teklif, yemek, gramaj listesi, girdi,

İtirazen Şikayet Konusu; Teknik Şartname’nin içerisinde belirtilen örnek yemek menülerine ait olan yemek çiğ girdi miktarlarının belirtilmediği, malzemeli yemek alımı işi ile ilgili olarak yapılacak olan ihalelerde idarelerin ihale dokümanı arasında verilen her bir yemek menüsüne ait olan yemek çiğ girdi miktarlarını belirtmiş olması gerektiği, her bir yemeğin içine giren çiğ girdi miktarlarının yemeğin türüne ve özelliğine göre değişiklik gösterdiği, söz konusu usul hatasından dolayı firmalarının maliyet hesaplaması yapmasının mümkün olamayacağından ihaleye teklif veremeyeceği, ihaleye katılımın engellendiği, ilgili ihalede zeyilname yapılması için gerekli sürenin kalmamasından dolayı ihalenin iptal edilerek tekrardan ihale edilmesi gerektiği iddiasına yer verilmiştir.

Kamu İhale Kurulu Kararı Özeti; 01.12.2021 tarihli ve 2021/UH.II-2191 sayılı Kamu İhale Kurulu kararına göre; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Şartnameler” başlıklı 12’nci maddesinde yer alan “İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.” hükmünden, teknik şartnamelerde belirlenecek teknik kriterlerin; verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacağı, rekabeti engelleyici hususlar içermeyeceği ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacağı,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesindeki “…79.2.6. Malzemeli yemek hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere teknik şartnamede asgari iki haftalık örnek menü düzenlemesi yapılır ve bu menüde yer alan yemeklerin içerikleri ile çiğ girdi miktarları belirtilir.”  açıklama uyarınca, malzemeli yemek hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere teknik şartnamede asgari iki haftalık örnek menü düzenlemesinin yapılacağı ve bu menüde yer alan yemeklerin içerikleri ile çiğ girdi miktarlarının belirtileceği, söz konusu açıklama bağlamında, idarece belirlenecek asgari iki haftalık örnek menünün aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde kullanılacağı anlaşılmaktadır.

Teknik Şartname’de yer alan gramaj listesinin yemek türlerine göre değil yemeklerde kullanılacak girdi türüne göre düzenlendiği görülmüştür. Örneğin; idarece oluşturulan menüde ilk gün verilecek yemeklerin; sebzeli nohut, özbek pilavı, cacık ve antep fıstıklı baklava şeklinde düzenlendiği, ancak sebzeli nohut yemeği-özbek pilavı yemeklerinin içeriğinin hem örnek menüde hem de ihale dokümanında yer alan düzenlemelerde belirtilmediği, gramaj listesinde yemeklerde kullanılacak nohut-pilav gramajına yer verildiği, bu durumunda istekliler açısından nohut yemeğinde farklı sebzelerin, özbek pilavında da farklı girdilerin esas alınması sonucunu doğurabileceği anlaşılmıştır.

Yukarıda aktarılan mevzuat hükmü, yapılan açıklamalar ve tespitler bir arada değerlendirildiğinde; isteklilerin tekliflerini hazırlamasına esas teşkil olacak Teknik Şartname’deki gramaj listesinin, yemek türlerine göre düzenlemesi yerine yemekte kullanılacak girdi türüne göre düzenlendiği, bir başka ifadeyle yemek reçetelerinin; yemek türleri, girdileri ve gramajlarına göre düzenlenmediği, bu çerçevede tekliflerin hazırlanmasında bir yemeğin içeriğinde kullanılacak girdi türlerinin her bir istekli tarafından farklı şekilde esas alınabileceği, bu durumun da istekliler arasında farklılık oluşturabileceği anlaşılmış olup, söz konusu gramaj listesi düzenlemesinin sağlıklı teklif oluşturulmasına engel nitelikte olduğu sonucuna varıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu anlaşılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.

Mehmet ATASEVER

Kamu İhale Kurulu Eski Üyesi/ Akademisyen