Hatalı Birim Fiyat Teklif Cetveli Sunan İstekli ve Sınır Değer Hesaplaması
Bir Soru Bir Cevap Kamu İhale Kanunu

Hatalı Birim Fiyat Teklif Cetveli Sunan İstekli ve Sınır Değer Hesaplaması

İçindekiler

Hatalı Birim Fiyat Teklif Cetveli Sunan İstekli Sınır Değer Hesaplamasında Dikkate Alınır Mı?

İtirazen Şikayet Konusu; İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihalede istekli …………..Ltd. Şti.ye ait teklifin sunulan birim fiyat teklif cetvelinin hatalı olduğu gerekçesiyle idarece değerlendirme dışı bırakıldığı ve anılan istekliye ait teklifin sınır değer hesabına dahil edilmediği, bu şekilde yapılan hesaplama ile oluşan sınır değer tutarı sonucunda kendilerine ait teklifin sınır değerin altında kaldığı ve söz konusu firmanın sınır değer hesabına dahil edilmemesinin hukuka aykırı olduğu,

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 36’ncı ve 37’nci maddeleri uyarınca birim fiyat teklif cetvelinde hata bulunup bulunmadığına ilişkin değerlendirmenin ihalenin ilk oturumunda yapılmayacağı, ihale komisyonu tarafından ………………. Ltd. Şti.nin mektubunun birim fiyat teklif cetvelinde hata bulunması veya birim fiyat teklif cetvelindeki herhangi bir iptal sebebinin bulunması nedeniyle uygun kabul edilmeyerek sınır değer hesaplanmasına dahil edilmemesinin mevzuata aykırı olduğu, sınır değer hesaplamasının adı geçen isteklinin teklifinin de dahil edilerek yapılması gerektiği,

Birim fiyat teklif cetveli teklif mektubunun ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilse de anılan Kanun maddeleri gereği sınır değer hesaplamasının geçerli teminat mektubu ve teklif mektubu üzerinden değerlendirilmesinin uygun görüldüğü, EKAP sınır değer hesaplama modülünde “İhalenin ilk oturumunda teklif mektubu ve geçici teminatı usulüne uygun olduğu anlaşılan isteklilerin teklifleri girilmelidir.” ibaresinin bulunduğu, Kamu İhale Kurulu’nun bahse konu hakkında emsal kararlarının bulunduğu, bu sebeple sınır değerin yeniden hesaplanması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Kamu İhale Kurulu Kararı Özeti; 20.04.2022 tarihli ve 2022/UH.II-525 sayılı Kamu İhale Kurulu kararına göre;

Kamu İhale Kurulu tarafından ihale işlem dosyası üzerinden yapılan inceleme neticesinde;

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 36’ncı maddesine göre, ihale komisyonunun ilk oturumda isteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığını ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığını kontrol edeceği, anılan Kanun’un 37’nci maddesine göre ise, ikinci oturumda ihale komisyonunun, tekliflerin değerlendirilmesine geçip, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36’ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar vereceği, daha sonra ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçip, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığını inceleyeceği ve uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifleri değerlendirme dışı bırakacağı anlaşılmaktadır.

Bu çerçevedeKamu İhale Kanunu’nun 36’ncı maddesi uyarınca ilk oturumda teklif mektubu ve geçici teminatı usulüne uygun sunan isteklilerin teklifleri “geçerli teklif” olarak dikkate alınacak ve geçerli teklifler tespit edildikten sonra sınır değer tutarı hesaplanacaktır.

Dolayısıyla, birim fiyat teklif cetveline ilişkin değerlendirme ihalenin ilk oturumunda yapılamayacağından,

ihale komisyonunun ………….Ltd. Şti.ye ait teklifin “…İsteklinin teklif zarfında sunduğu birim fiyat teklif cetveli hatalı birim fiyat teklif cetveli olduğundan…” gerekçesiyle uygun kabul edilmeyerek sınır değer hesaplanmasında bu isteklinin teklifinin dahil edilmemesinin mevzuata aykırı olduğu, sınır değer hesaplamasının ……………….. Ltd. Şti.nin teklifinin de dahil edilerek hesaplanması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

İdarece “R” katsayısı 0,74 olarak belirlendiğinden bu katsayı kullanılarak ve söz konusu isteklinin teklif fiyatı olan 1.173.000,00 TL de dahil olmak üzere, ihalenin ilk oturumunda teklif mektubu ve geçici teminat mektubunun usulüne uygun olduğu anlaşılan 7 isteklinin teklifi dikkate alınarak, Kamu İhale Kurumu’nun internet sayfasında sınır değer hesaplama modülünü kullanarak yapılan hesaplama sonucunda incelenen ihalede sınır değerin 951.537,41 TL olduğu hesaplanmıştır. İdare tarafından tekliflerin değerlendirilmesinin bu sınır değer üzerinden yapılarak ihale işlemlerine devam edilmesi gerekmekte olup başvuru sahibinin bu iddiası yerinde görülmüş ve düzeltici işlem belirlenmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Mehmet ATASEVER

Kamu İhale Kurulu Eski Üyesi/ Akademisyen

 

Online Kamu İhale Eğtimleri

Ofline Kamu İhale Eğtimleri

Firmalar İçin Kamu İhale Danışmanlığı

Kamu Kurumları İçin Kamu İhale Danışmanlığı