AGUSTOS 1000 × 866 piksel 25
Bir Soru Bir Cevap Kamu İhale Kanunu

İhale Tarihinde Yaklaşık Maliyeti Güncellenen Yemek Hizmet Alımı

İçindekiler

İtirazen Şikayet Konusu;  İhale tarihinde yaklaşık maliyeti güncellenen yemek pişirme hizmet alım ihalesinin, ihale yetkilisince rekabet sağlanamadığı gerekçesiyle iptal edilmesi  mevzuata uygun mudur?

Kamu İhale Kurulu Kararı Özeti;  02.02.2022 tarihli ve  2022/UH.I-192 sayılı Kamu İhale Kurulu kararına göre;

İhale konusu işin yaklaşık maliyetinin idare tarafından Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 8.3.ç maddesi gereğince piyasa fiyat araştırması yoluyla oluşturulduğu, piyasada faaliyette bulunan 4 kişiden alınan fiyat tekliflerinin ortalaması alınarak yaklaşık maliyetin 17.013.000,00 TL olarak belirlendiği, anılan bedelin 12.11.2021 tarihinde tutanak altına alındığı, aynı tarihte de ihale yetkilisi tarafından ihale onay belgesinin imzalandığı anlaşılmıştır. İhale işlem dosyası içeriğinde, ihale tarihi olan 21.12.2021 tarihli bir yaklaşık maliyet tespit tutanağının daha bulunduğu, anılan tutanak içerisinde piyasada faaliyette bulunan 3 kişiden teklif alındığı, söz konusu kişilerden bir tanesinin 12.11.2021 tarihli yaklaşık maliyet tespiti için fiyat teklifi talep edilenler arasında olduğu, diğer iki kişinin farklı olduğu, bu sefer alınan 3 teklifin ortalamasının 23.900.000,00 TL olarak bulunduğu, bu bedelin ihalenin yaklaşık maliyeti olarak isteklilerin teklifleri ile birlikte açıklandığı ve 21.12.2021 tarihinde tutanağa bağlandığı anlaşılmıştır.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 9.4’üncü maddesi gereğince, yaklaşık maliyetin hesaplandığı günden ihale ilan tarihine kadarki süreçte güncelliğini yitirdiği durumlarda ilgili endekslerin kullanılarak yaklaşık maliyetin güncellenebileceği, ihale konusu işte personel çalıştırılması öngörülüyor ise ihale tarihine kadarki süreçte asgari ücrette veya diğer işçilik ile ilgili giderlerde bir değişiklik olması durumda gerekli güncellemelerin yapılabileceği, bunun dışında yaklaşık maliyetin güncellenmesine ilişkin bir usul ve yönteme yer verilmediği anlaşılmış olup; idarenin ihale tarihinde yeniden piyasadan fiyat teklifleri alarak yaklaşık maliyetini değiştirmesi veya yeniden hesaplaması durumu mevzuata uygun bulunmamıştır.

Sonuç olarak, idarenin ihale tarihinde yaklaşık maliyeti yeniden hesaplama işleminin mevzuata uygun olmadığı, tekliflerin değerlendirilmesi işleminde esas alınması gereken yaklaşık maliyetin 17.013.000,00 TL olduğu, ihaleye sunulan tüm teklif bedellerinin de bu maliyetin üzerinde olduğu hususu ile idarenin yaklaşık maliyetin üzerindeki teklif bedellerinin uygun görmemesi yönündeki iradesi birlikte değerlendirildiğinde idare tarafından ihalenin yeterli rekabet oluşmadığı nedeniyle iptal edilmesi işleminde mevzuata aykırılık tespit edilmemiştir.

İlgili firmanın yaptığı itirazen şikayet başvurusu başvurusunun reddine,
Oybirliği ile karar verilmiştir.

Mehmet ATASEVER

Kamu İhale Kurulu Eski Üyesi/ Akademisyen