İhale Tarihinden Önce İhaleye Katılımı Engelleyici Nitelikte Değerlendirme Yapılması
Bir Soru Bir Cevap Kamu İhale Kanunu

İhale Tarihinden Önce İhaleye Katılımı Engelleyici Nitelikte Değerlendirme Yapılması

İçindekiler

İtirazen Şikayet Konusu; İhale tarihinden önce ihaleye katılımı engelleyici nitelikte değerlendirme yapılmasının dokümanda düzenlenmesinin mevzuata aykırı olduğu.

Kamu İhale Kurulu Kararı Özeti;  16.07.2020 tarihli ve  2020/UH.II-1215 sayılı Kamu İhale Kurulu kararına göre; İdari şartnamede, ihaleye katılmak isteyen isteklilerin, ihalenin yapılacağı günden en geç bir iş günü öncesi mesai bitimine kadar idareye bir dilekçe ile başvurarak, ihale kapsamında çalıştıracak araçları tevsik edecek belgeleri göstererek ve “Araç Uygunluk Belgesi” alacağı ve bu uygunluk belgesinin teklifleri ile birlikte sunmaları istenilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 10’uncu maddesinde ihaleye katılacak isteklilerin, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak istenecek olan belgelerin sayıldığı, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 41’inci maddesinin birinci fıkrasında, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın, teknik kriterlerine yönelik olarak dokümanda düzenleme yapılmış ise, bu niteliğe yönelik belgelerin de başvuru veya teklif kapsamında sunulmasının zorunlu olduğu, yine aynı maddenin ikinci fıkrasında, adayın veya isteklinin kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edileceği hüküm altına alınmıştır.

İncelenen ihalede, teklifle birlikte sunulması gereken belgelerin ihale tarihinden önce istenilerek yeterlik değerlendirilmesi yapılacağı ve bunun sonucunda yeterli görünen isteklilere araç uygunluk belgesi düzenleneceği, belgesi olan isteklilerin teklif vereceği, olmayan isteklilerin ise ihaleye teklif veremeyeceği anlaşılmaktadır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel İlkeler” başlıklı 5’inci maddesinde; idarelerin, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu olduğu hüküm altına alınmıştır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre tekliflerin değerlendirilmesine yönelik işlemlerde tek yetkinin ihale komisyonunda olduğu, idare tarafından ihale tarihinden önce ihaleye katılımı etkileyecek yönde işlem tesis edilmesinin mümkün olmadığı, bu nedenle, idari şartnamede yapılan düzenlemenin, anılan Kanunun temel ilkeler arasında sayılan, saydamlık, rekabet, eşit muamele ve güvenirlik ilkelerine aykırı hususlara içerdiği sonucuna varıldığından, başvuru sahibinin iddiası uygun bulunmuştur.

Mehmet ATASEVER

Kamu İhale Kurulu Eski Üyesi/ Akademisyen

 

E-İhale Danışmanlığı

Firmalar İçin Kamu İhale Danışmanlığı

Kamu Kurumları İçin Kamu İhale Danışmanlığı

Online Kamu İhale Eğtimleri

Ofline Kamu İhale Eğtimleri