AGUSTOS 1000 × 866 piksel 1 1
Bir Soru Bir Cevap Kamu İhale Kanunu

İstekliye Ait Asfalt Plentinin İşin Yapılacağı Yere Olan Uzaklığının Tevsikine İlişkin Belgenin İstenilmemesi

İçindekiler

Anahtar Kelimeler; asfalt plenti, asfalt plenti uzaklığı, teklifle beraber sunulacak belge,

İtirazen Şikayet Konusu; İhale dokümanında sahip olunan asfalt plentinin uzaklığının tevsiki için belge sunulması gerektiği yönünde bir düzenlemenin yer almadığı, bu nedenle İdari Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesinde istenen sahip olunan asfalt plentinin azami 70 km uzaklıkta olma şartını tevsik eden belge sunmadıkları gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı, istenilen uzaklıkta asfalt plentine sahip oldukları hususunun sözleşme imzalandıktan sonra yüklenici tarafından idareye sunulacak belgelerle ispat edilebileceği, bir başka ifade ile bu düzenlemenin ihale aşamasına değil sözleşme aşamasına yönelik bir düzenleme olduğu iddialarına yer verilmiştir.

Kamu İhale Kurulu Kararı Özeti; Kamu İhale Kurulu’nun 25.08.2021 tarihli ve  2021/UY.I-1608 sayılı kararına göre; İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

Asfalt üretecek Plent Yahşihan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Garaj Amirliği binasına kara yolu ile en fazla 70 km mesafede olacaktır.

Teknik Şartnamede istenilen diğer belgelerde sunulacaktır.

7.5.5. Bu Şartname ile 7.5.4. maddesinde sayılan belgeler dışındaki belgeler tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmaz. düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İhale komisyonu kararıyla, başvuru sahibine ait teklifin İdari Şartname’nin 7.5.4. maddesi uyarınca sunulması istenilen belge sunulmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı tespit edilmiştir.

İdari Şartname’nin 7.5.4. maddesinde “Asfalt üretecek Plent Yahşihan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Garaj Amirliği binasına kara yolu ile en fazla 70 km mesafede olacaktır.” düzenlemesinin yer aldığı, başvuru sahibi istekli tarafından ilgili hususa ilişkin belge sunulmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, akabinde başvuru sahibi tarafından idareye şikâyet başvurusunda bulunulduğu, idarece şikâyet üzerine alınan kararda, ihale dokümanı kapsamında istenilen belgelerin teklif dosyası kapsamında sunulması gerektiği, eksik evrak sunan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, ihale ilanı ve İdari Şartname düzenlenmelerine ilişkin olarak da başvuru sahibi tarafından idareye herhangi bir şikâyet başvurusunda bulunulmadığı ve ihale dokümanının kesinleştiği gerekçesiyle şikâyet başvurusunun süre yönünden reddedildiği görülmüştür.

Yapılan inceleme sonucunda, İdari Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesinde asfalt üretecek plentin “Yahşihan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Garaj Amirliği” binasına kara yolu ile en fazla 70 km mesafede olması gerektiğinin düzenlendiği, ancak İdari Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesi uyarınca bu hususa ilişkin belge sunulmasının istenilmediği, bu durum çerçevesinde söz konusu yeterlik kriterinin sözleşmenin uygulanması aşamasında idarece denetlenmesi gerektiği anlaşılmış olup başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Mehmet ATASEVER

Kamu İhale Kurulu Eski Üyesi/ Akademisyen