AGUSTOS 1000 × 866 piksel 16
Bir Soru Bir Cevap Kamu İhale Kanunu

Kamu İhale Kurumu EKAP Kayıt İşlemleri

İçindekiler

Gerçek veya tüzel kişilerin EKAP’a kayıt süreci nasıldır?

EKAP’ın ana sayfasındaki (https://ekap.kik.gov.tr) “Kayıt İşlemleri” menüsünden “Gerçek veya Tüzel Kişi Kaydı” bağlantısı kullanılarak kayıt işlemleri gerçekleştirilip protokolün çıktısı alınmalı ve protokol ıslak imzalı ve kaşeli olarak yetki belgeleriyle birlikte elden veya posta yolu ile Kuruma ulaştırılmalıdır. Kurum, kendisine ulaşan belgeleri ve EKAP kayıtlarını kontrol ederek gerçek/tüzel kişilerin kayıtlarına onay vermektedir. Onay işleminden sonra gerçek/tüzel kişiler kayıt sırasında girdikleri e-posta adresine gönderilen bir mesaj ile bilgilendirilecektir. Gerçek/tüzel kişilerin kayıt sırasında tanımladıkları platform sorumluları onay işleminden sonra şifrelerini alarak EKAP’a giriş yapabilecek ve yeni kullanıcı oluşturabilecektir.

Gerçek veya tüzel kişilerin Kamu İhale Bültenine erişebilmeleri için EKAP’a kayıt olmaları gerekmekte midir?

Kamu İhale Bülteninin görüntülenebilmesi için gerçek veya tüzel kişilerin EKAP’a kayıtlı olmaları gerekli değildir. EKAP’ın ana sayfasındaki (https://ekap.kik.gov.tr) “Sorgulama İşlemleri” menüsünden “Kamu İhale Bülteni Arşivi (PDF) / İndirme” bağlantısı kullanılarak, günlük bültenlere ulaşılabilir.

Gerçek veya tüzel kisilerin EKAP’a kayitlari için Kuruma iletilecek olan vekâletnamelerde “EKAP için imza yetkisi verilmistir” ibaresinin bulunması gerekli midir?

Vekâletnamelerde Kamu İhale Kanunu kapsamındaki ihalelere teklif verme yetkisinin bulunması yeterli olup ayrıca “EKAP için imza yetkisi verilmiştir” ibaresinin yer almasına gerek bulunmamaktadır.

Kamu Satın Alma Platformunda (KSP) kaydı bulunan isteklilerin (gerçek ve tüzel kişilerin) EKAP’a tekrar kayıt yaptırması gerekmekte midir?

Evet, bu isteklilerin (gerçek ve tüzel kişilerin) EKAP’a kayıt yaptırması gerekmektedir.

Gerçek/tüzel kişi protokollerinde belirtilen imza atmaya yetkili kişiler kimlerdir?

Gerçek kişiler (şahıs firması), şahsın kendi imzası ile veya şahıs adına vekaleten yetkilendirilen kişi/kişiler tarafından; Tüzel kişiler(şirketler) ise ortaklar kurulunda alınan kararla seçilen müdür/müdürler veya şirket adına vekaleten yetkilendirilen kişi/kişiler tarafından temsil edilir. Bu kişiler protokolde imza atmaya yetkili kişi olarak belirtilmelidir.

Gerçek/tüzel kişiler tarafından protokol ekinde hangi belgelerin gönderilmesi gerekmektedir?

Gerçek/tüzel kişiler tarafından protokol ekinde aşağıda detayları verilen belgelerin gönderilmesi gerekmektedir.

  • Firmanız gerçek kişi ise;

a. Kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından Protokol kaydının yapıldığı yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya noterce onaylı örneği,

b. Noter tasdikli imza beyannamesi

c. Eğer protokol vekil tarafından imzalanmış ise vekil adına düzenlenmiş noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

  • Firmanız tüzel kişi ise;
  1. İlgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından Protokol kaydının yapıldığı yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya noterce onaylı örneği,
  2. Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  3. Eğer protokol vekil tarafından imzalanmış ise vekil adına düzenlenmiş noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesiPlatform sorumlusu kimler olmalı?

Gerçek veya tüzel kişi bünyesinde ihale işlemlerini yürüten birimde çalışan bir personel (yetkili olması gerekmiyor) platform sorumlusu olarak belirlenebilir.

Mehmet ATASEVER

Kamu İhale Kurulu Eski Üyesi/ Akademisyen