AGUSTOS 1000 × 866 piksel 8
Bir Soru Bir Cevap Kamu İhale Kanunu

Kamu İhale Mevzuatında Değişiklik Yapılan Yönetmelik ve Tebliğler

İçindekiler
Kamu ihale mevzuatında değişiklik yapan Yönetmelik ve Tebliğler, 30
Kasım 2021 tarihli ve 31675 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanmıştır.
Buna göre;
– Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun kararları üzerine, mal ve hizmet
alımı ile yapım işleri ihalelerinin aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme
işlemleri yapılmadan en düşük teklif üzerinde bırakılmasına izin veren
mevcut düzenlemeler yürürlükten kaldırılmıştır. Buna göre,  ihale ilanı ve
dokümanında belirtilmek kaydıyla, yaklaşık maliyeti hizmet alımlarında eşik
değerin yarısına kadar, yapım işlerinde de eşik değerin üçte birine kadar
olan işlerde aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi yahut sınır değerin
altında teklif sunan isteklilerin tekliflerinin açıklama istenmeksizin
reddedilmesi suretiyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerekecektir. Mal
alımı ihalelerinde ise, 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen
kurallar çerçevesinde işlem tesis edilecektir. (İlanı veya duyurusu 20 Aralık
2021 ve sonrasındaki ihalelerde)
– Aşırı düşük teklif sorgulaması yapılan elektronik ihalelerde isteklilere ait
yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde gerçekleştirilecek işlemler ve
ihale komisyonlarının teklif değerlendirmesine ilişkin diğer işlemleri açıklığa
kavuşturulmuştur. Bu çerçevede, aşırı düşük teklif açıklamasının isteneceği
ihalelerde, teklifi aşırı düşük olan ve yeterlik bilgileri tablosunda beyan
edilen bilgi ve belgeleri tevsik edici belgeleri veya aşırı düşük teklif
açıklamasını sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacak
ancak bu istekliler hakkında ayrıca bir yaptırım uygulanmayacaktır. (İlanı
veya duyurusu 20 Aralık 2021 ve sonrasındaki ihalelerde)
– Ayrıca, ihale sürecinde alınan muhtelif kararların ilgililere bildirilmesine
yönelik standart formlarda yer alan başvuru sürelerinin başlangıç tarihlerine
ilişkin düzenleme yapılmış ve söz konusu sürelerin bildirim tarihini izleyen
günden itibaren başlayacağı vurgulanarak uygulamada karşılaşılan
tereddütler ortadan kaldırılmıştır. (20 Aralık 2021 tarihinde doğrudan
yürürlüğe girecektir.)

Mehmet ATASEVER

Kamu İhale Kurulu Eski Üyesi/ Akademisyen