AGUSTOS 1000 × 866 piksel 20
Bir Soru Bir Cevap Kamu İhale Kanunu

Kamu İhale Mevzuatından Güncel Gelişmeler

İçindekiler

Kamu İhale Mevzuatından Güncel Gelişmeler

2021 yılının sonra ermesi ve 2022 yılına girilmesi ile birlikte kamu ihalelerinde her yıl yapılan güncellemeler hayata geçirilmiştir. Ocak ayının sonu itibariyle yayımlanan söz konusu gelişmeleri aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür;

  1. Kamu İhale Kurumu tarafından Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde sınır değerin hesaplanmasında kullanılacak 2022 yılı R katsayısı değerleri belirlenmiştir.

PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI OLMAYAN HİZMET ALIMI İHALELERİNDE SINIR DEĞERİN TESPİTİNDE KULLANILACAK R KATSAYILARI (2022 YILI)

İhalenin Konusu* R Katsayısı
Araç Kiralama 0,72
Bilgisayar Sistemlerine Yönelik Hizmetler 0,87
Malzemeli Yemek 0,79
Mühendislik Hizmetleri 0,74
Sigorta Hizmetleri 0,78
Diğer Hizmetler 0,71

 

  • Söz konusu Katsayılar ilanı veya duyurusu 1/2/2022 ve sonrasında yapılacak olan personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespitinde kullanılacaktır.
  1. Kamu İhale Kurumu tarafından sınır değerin altındaki tekliflerin açıklama istenilmeksizin reddedileceği hizmet alımları belirlenmiştir.

Kamu İhale Kurulunun 24/01/2022 tarih ve 2022/DK.D-29 sayılı kararı ile, ilanı veya duyurusu 9 Şubat 2022 tarihi ve sonrasında yapılacak ihalelerde uygulanmak üzere;

Yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısının altında olan;

1) Malzemeli Yemek Hizmet Alımları,
2) Personel/Öğrenci Taşıma Hizmet Alımları,
3) Araç Kiralama Hizmet Alımlarında,

  • Sınır değerin altında olduğu tespit edilen teklifler, Kamu İhale Kanunu’nun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenilmeksizin reddedilmesi suretiyle ihaleler sonuçlandırılacaktır.
  • Birden fazla hizmet işini kapsayan ve bu işlerden birinin veya birkaçının sayılan listede bulunduğu tespit edilen işlerde, listede bulunan alımın yaklaşık maliyetteki ağırlığının yarıdan fazla olması durumunda işin tamamının listede bulunduğunun kabul edilecektir.
  • Bu çerçevede, ilan veya duyuru tarihi 9 Şubat 2022 ve bu tarihten sonra olan ihalelerde anılan karar dikkate alınarak işlem tesis edilmesi gerekmektedir.
  1. “4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci Maddesinin (ı) Bendi Kapsamında Yapılacak Başvurulara İlişkin Tebliğ” in 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan düzenleme gereğince başvurularda kullanılacağı belirlenen “4734 Sayılı Kanunun 62 nci Maddesinin (ı) Bendi Kapsamında Yapılacak Başvurulara İlişkin Talep Formu” ve bu formun eki “4734 Sayılı Kanunun 62 nci Maddesinin (ı) Bendi Kapsamında Yapılacak Başvurulara İlişkin Talep Formunun Doldurulmasında Uyulacak Esaslar” da 19.01.2022 tarih ve 2022/DK.D-20 ile  değişiklik yapılmıştır.Mehmet ATASEVER

    Kamu İhale Kurulu Eski Üyesi/ Akademisyen