Kamu İhalelerinde Kullanılan Geçici Kefalet Senetleri Elektronik Ortamda Düzenlenebilecektir. -
Bir Soru Bir Cevap Kamu İhale Kanunu

Kamu İhalelerinde Kullanılan Geçici Kefalet Senetleri Elektronik Ortamda Düzenlenebilecektir.

İçindekiler

25 Aralık 2021 tarihli ve 31700 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7349 Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 8 inci maddesi ile 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişiklikle Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından düzenlenen kefalet senetlerinin güvenli elektronik imza ile düzenlenebilmesine imkân tanınmıştır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 4 üncü maddesi uyarınca Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından düzenlenen kefalet senetleri kamu ihalelerinde teminat mektubu olarak kullanılabilmektedir.

Ayrıca ihalelerde sunulan elektronik geçici teminat mektuplarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. üzerinden iletilebilmesine yönelik Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin “Geçici teminatlar” başlıklı 21 inci maddesinde “geçici teminat mektuplarına ilişkin bilgilerin 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre merkezi takas kuruluşu olarak faaliyet gösteren kuruluşlar dâhil yetkilendirilmiş merkezi bir kuruluş tarafından da EKAP’a aktarılabileceği” hükmü yer almaktadır.

Anılan düzenlemeler çerçevesinde, yetkili sigorta şirketleri tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanarak düzenlenen elektronik geçici kefalet senetleri, 3 Ocak 2022 tarihinden itibaren (3 Ocak 2022 tarihi dahil) istekliler tarafından teklifleri kapsamında teminat mektubu olarak sunulabilecektir.

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ile İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. aracılığıyla yürütülecek işlemler kapsamında, geçici kefalet senetlerinin elektronik ortamda düzenlenmesi ve sunumuna ilişkin ayrıntılara www.takasbank.com.tr/documents/kaynaklar/takasbanka-letilecek-gecici-elektronik-kefalet-senetleri-sigorta-sirketi-kilavuzu.pdf internet adreslerinden erişim sağlanması mümkündür.

Mehmet ATASEVER

Kamu İhale Kurulu Eski Üyesi/ Akademisyen