AGUSTOS 1000 × 866 piksel 9
Bir Soru Bir Cevap Kamu İhale Kanunu

Malzemeli Yemek İhalesinde Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Personele Ayrı Satır Açılmalı mı ?

İçindekiler

Anahtar Kelimeler; yemek alımı ihalesi, personel çalıştırılması,

İtirazen Şikayet Konusu İhale konusu işte çalıştırılacak personel sayısına ilişkin ihale dokümanında açık bir düzenlemeye yer verilmediği, personel maliyetlerinin hesaplanmasının mümkün bulunmadığı, teklif verilmesine engel olduğu, birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılması gerektiği, idarelerin Kamu İhale Kanunu’nun 5’inci maddesine uygun olarak ihale yapmaları gerektiği, bu kapsamda ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddia edilmektedir.

Kamu İhale Kurulu Kararı Özeti; 08.12.2021 tarihli ve 2021/UH.I-2247 sayılı  Kamu İhale kurulu kararına göre; İdari Şartname’nin 25.3.1’inci maddesinde bir öğün öğle yemeğinin pişirilmesi, taşıma ve servisi için gerekli olan her türlü yiyecek ve içecek malzemesi, temizlik malzemeleri, hijyen malzemeleri, ilaçlama giderleri, tahlil giderleri, elektrik, su, doğalgaz giderleri, demirbaş malzemelerin bakım onarım giderleri, işçilik giderleri, servis malzemesi giderleri ve pişirilen yemeklerin yemekhanelere taşınması için yapılacak olan tüm ulaşım giderlerin teklif fiyata dahil olduğunun düzenlendiği görülmüştür.

Şikâyete konu ihalenin 112.500 öğün malzemeli yemek alımı işi olduğu, işin konusu ve yerinin ise idareye bağlı yemekhanede personelin öğlen yemeğinin pişirilmesi, taşınması ve servisi olarak tanımlandığı, idarece hazırlanan birim fiyat teklif cetvelinde de tek bir kalem olarak 112.500 öğün malzemeli yemek alımı olarak düzenlendiği, İdari Şartname’nin 25.3.1’inci maddesinde belirlenen personel ve malzeme gideri gibi giderlere ilişkin ayrı bir satır açılmadığı, fakat söz konusu giderlerin detayına Teknik Şartname’de yer verildiği görülmüştür.

Ayrıca Teknik Şartname’de,

– mutfak ve üretim yapılacak yerlerde 1 gıda mühendisi, 1 baş aşçı, 1 aşçı ve 1 aşçı yardımcısı,

– garson ve servis elemanı olarak Ataköy hizmet binası yemekhanesi için en az 5 kişi, İstanbul Vergi Kaçakçılığı-2 Denetim Daire Başkanlığı yemekhaneleri için en az 4 kişi, İstanbul Vergi Kaçakçılığı-3 Denetim Daire Başkanlığı yemekhanesinde en az 5 kişi, olmak üzere hizmeti aksatmayacak sayıda garson ve servis elemanı, garson ve servis eleman sayısı idarenin bilgisi dahilinde yemek hizmetinden yararlanan personel sayısına göre arttırılabileceği ya da azalabileceği,

– bulaşıkçı, şoför ve hizmetin gerektirdiği diğer nitelikte personel olarak hizmetin görülmesini sağlayacak sayıda olması gerektiği düzenlenmiştir.

İdari Şartname’nin 12’nci maddesi gereğince işin yapılacağı yerin ve çevresinin gezilmesi, incelenmesi ve bu kapsamda teklif hazırlanması için gerekli olabilecek tüm bilgilerin temin edilmesinin isteklinin sorumluluğunda olduğu anlaşılmaktadır.

İhaleye konu işin malzeme dâhil yemek hazırlanması ve dağıtımı olduğu, yemek hizmeti alım ihalelerinde istekliler tarafından sağlıklı ve objektif bir fiyat teklifi verilebilmesi için, yemeklere ilişkin toplam öğün sayısı ve bu öğünlerde yer alan yemeklerin içerikleri ile çiğ girdi miktarlarının(gramajlarının) belirtilmesi gerektiği, bu çerçevede birim fiyat teklif cetvelinde toplam öğün sayısının belirtildiği, bunun yanında istekliler tarafından Teknik Şartname’ye uygun ve ekli listede yer alan yemek listesi ve gramajlara göre maliyetler bulunup teklif fiyata dâhil edileceğinin anlaşıldığı, tekliflerin öğün adedi üzerinden oluşturulacağı, ihale konusu iş kapsamında kullanılacak personel giderinin ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler ve maliyet unsurlarına ilişkin açıklamalar dikkate alınarak ihale konusu alanda faaliyet gösteren tecrübe sahibi olması beklenen istekliler tarafından, Teknik Şartname’de belirlenen esaslar dâhilinde hesaplanacak öğün maliyetine dâhil edilmek suretiyle teklif birim fiyatlarının oluşturulabileceğinin açık olduğu, dolayısıyla İdari Şartname’de düzenlenen bahse konu personel giderine ilişkin olarak birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılmasına gerek bulunmadığı, dolayısıyla söz konusu düzenlemenin eşit koşullar altında ve sağlıklı bir şekilde fiyat teklifi hazırlanmasına engel teşkil etmediği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Mehmet ATASEVER

Kamu İhale Kurulu Eski Üyesi/ Akademisyen