AGUSTOS 1000 × 866 piksel 4 1
Bir Soru Bir Cevap Kamu İhale Kanunu

Tek Ortaklı A.Ş.lerin pay defteri ile dayanağı yönetim kurulu karar defterinin ilgili kısımlarının EKAP’ a kayıt edilmesi zorunlu mudur?

İçindekiler

Anahtar Kelimeler; Anonim Şirket, pay defteri, karar defteri, EKAP, yeterlik

İtirazen Şikayet Konusu; İhaleye katılan “X.. A.Ş.-Y.. Ltd. Şti. İş Ortaklığının pilot ortağı X.. A.Ş.’nin pay defterinin EKAP’a doğru olarak aktarıldığının teyit edilmesi, ayrıca iş ortaklığının her iki ortağının ticaret sicil bilgilerinin ve ortaklık durum bilgilerinin güncelliği ve EKAP’a doğru olarak aktarılması gerektiği iddia edilmiştir.

Kamu İhale Kurulu Kararı Özeti; 03.11.2021 tarihli ve 2021/UY.I-2007 sayılı Kamu İhale Kurulu kararına göre; Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin “Gerçek ve tüzel kişilerin EKAP’a kaydı” başlıklı 7’nci maddesinde “…(5) EKAP’a kayıtlı olan; gerçek kişilerin kendileri ile vekil veya temsilcilerine; tüzel kişilerin kendileri, ilgisine göre, ortakları ve ortaklık oranları (halka arz edilen hisseler hariç)/üyeleri/kurucuları, teklif veya başvuru mektubu ya da sözleşme imzalamaya ve sözleşmenin yürütülmesi konusunda tüzel kişiliği temsile yetkili yönetimindeki görevliler ile vekil veya temsilcilerine ilişkin aşağıda yer alan bilgileri EKAP’a kaydetmeleri ve son başvuru veya ihale tarihinden ve sözleşme imzalamadan önce güncellemeleri zorunludur. Bu kişilerin;

a) Gerçek kişi olması halinde adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası ile varsa işletme adı ve ticaret unvanı,

b) Tüzel kişi olması halinde ticaret unvanı, vergi kimlik numarası ile varsa işletme adı. Tüzel kişilerde; yönetimdeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelere/kuruculara ilişkin kayıt kapsamında ticaret sicil verileri esas alınır. Ayrıca anonim şirketlerde (tek ortaklı şirketler hariç) ortaklar ve ortaklık oranlarının kaydı kapsamında, beyan edilen kişilere ilişkin pay defteri ile dayanağı yönetim kurulu karar defterinin ilgili kısımları; şirket niteliğinde olmayan tüzel kişilerde ise üyelerin veya kurucuların kaydı kapsamında Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinde yer almayan bilgileri içeren belgelerin ilgili kısımları da taranarak EKAP’a yüklenir…” hükmü yer almaktadır.

“X.. A.Ş.”nin yeterlik bilgileri tablosunun “Ortaklar ve Ortaklık Oranlarına/Üyelere/Kuruculara Ait Bilgiler” kısmında “Ü.. C..”nun tek ortak olduğunun beyan edildiği, söz konusu beyanın EKAP üzerinden “Ticaret Sicili Bilgileri Sorgulama” kısmından teyit edilebildiği tespit edilmiştir.

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin “Gerçek ve tüzel kişilerin EKAP’a kaydı” başlıklı maddesinde tüzel kişilerde; yönetimdeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelere/kuruculara ilişkin kayıt kapsamında ticaret sicil verileri esas alınacağının belirtildiği, söz konusu yönetimdeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına üyelere/kuruculara ilişkin bilgilerin EKAP tarafından ticaret sicil verileri dikkate alınarak oluşturulduğu anlaşılmaktadır.

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin “Gerçek ve tüzel kişilerin EKAP’a kaydı” başlıklı maddesinden tek ortaklı anonim şirketlerinin ortaklar ve ortaklık oranlarının kaydı kapsamında beyan edilen kişilere ilişkin pay defteri ile dayanağı yönetim kurulu karar defterinin ilgili kısımlarının kayıt edilmesinin zorunlu olmadığı anlaşılmaktadır.

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri çerçevesinde tek ortaklı “X.. A.Ş.”nin ortaklar ve ortaklık oranlarının kaydı kapsamında pay defterinin EKAP’a yüklenmesinin zorunlu olmadığı ve özel ortak “Y… Ltd. Şti.”nin yönetimdeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına /üyelere/kuruculara ilişkin bilgilerin ticaret sicil verileri dikkate alınarak oluşturulduğu anlaşılmış olup başvuru sahibinin söz konusu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Mehmet ATASEVER

Kamu İhale Kurulu Eski Üyesi/ Akademisyen