AGUSTOS 1000 × 866 piksel 2
Bir Soru Bir Cevap Kamu İhale Kanunu

Teklif Mektubunda, Para Biriminin Yazıyla “Türklirası” Yerine “Türkirası” Olarak Yazılması

İçindekiler

Anahtar Kelimeler; Teklif mektubu, para birimi, Türklirası, TL

İtirazen Şikayet Konusu; teklif mektubunda, para biriminin yazıyla “Türklirası” yerine “Türkirası” olarak yazıldığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak teklif bedelinin rakam ve yazıyla doğru şekilde yazıldığı ve birbirini teyit ettiği, rakamla yazılan tutarın para biriminin “TL” olarak ifade edildiği, yazıyla yazılan para birimindeki “l” harfinin bilgisayardan sehven silindiği, ülkemizde Türk lirası haricinde başka bir para biriminin olmaması nedeniyle çağrışım yaparak çelişkili bir durumun oluşmasının mümkün olmadığı, bu nedenle teklif mektubunun geçerli sayılarak sınır değer hesabına katılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Kamu İhale Kurulu Kararı Özeti; 08.09.2021 tarihli ve 2021/UY.I-1693 sayılı kurul kararına göre; 4734 sayılı Kanun’un 30’uncu maddesinde teklif mektuplarının yazılı ve imzalı olarak sunulacağı, teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtileceği, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılacağı hükme bağlanmış olup Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 54’üncü maddesinde de teklif mektubunun taşıması gereken şartlar belirtilerek, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılacağı, ayrıca teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından belirtilen niteliklere ve teklif mektubu standart formuna uygun olmamasının teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edileceği ifade edilerek, taşıması zorunlu hususlardan herhangi birini taşımayan teklif mektuplarının değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulamayacağı ve teklif mektubu usulüne uygun olmayan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılacağı hükme bağlanmıştır.

Yapılan incelemede, başvuru sahibinin teklifinin teklif mektubunda, para biriminin yazıyla “Türklirası” yerine “Türkirası” olarak yazıldığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür.

İdarece ihale işlem dosyası içerisinde başvuru sahibine ait olarak gönderilen teklif dosyası kapsamında yer alan anahtar teslimi götürü bedel teklif mektubu incelendiğinde;  teklif edilen tutarın rakam ve yazı ile birbirine uyumlu olduğu, ancak yazıyla olan ifadenin “Türklirası” yerine “Türkirası” olarak yazıldığı tespit edilmiştir.

Başvuru sahibinin, ihale dokümanında yalnızca Türk Lirası olarak teklif verileceği belirtilmiş olan başvuruya konu ihaleye sunduğu teklif mektubunda, ihale dokümanını oluşturan tüm belgelerin okunduğunun, anlaşıldığının ve kabul edildiğinin beyan edildiği ve teklif tutarının rakam ve yazı ile birbirine uyumlu olduğu dikkate alındığında, şikâyete konu hususun anılan teklifin geçersizliğini gerektiren bir husus olmadığı anlaşılmıştır.

Bununla birlikte, isteklilerce teklif edilen bedelin en az %3’ü tutarında sunulması gereken geçici teminat kriterini yerine getirmek amacıyla başvuru sahibinin sunduğu geçici teminat mektubunda para birimi olarak Türk Lirası ibaresinin bulunduğu, geçici teminat tutarının, birimi yazıyla farklı ifade edilmiş olan teklif edilen bedelin %3’ünden yüksek olduğu hususları da dikkate alındığında, isteklinin gerçek iradesinin açıkça tespit edilebildiği ve teklif ettiği tutarın para biriminin Türk Lirası olduğu konusunda tereddüt ya da çelişki oluşturacak bir durumun söz konusu olmadığı anlaşılmaktadır.

Sonuç olarak, İdari Şartname’de tekliflerin Türk Lirası üzerinden verileceğinin açıkça belirtildiği ve tekliflerin yalnızca bir para birimi esas alınarak hazırlanmasının zorunlu olduğu, bu nedenle bu konuda herhangi bir belirsizliğin oluşmayacağı, ayrıca istekli tarafından sunulan geçici teminat mektubundan teklif mektubunda yer alan teklif tutarının hangi para birimi esas alınarak hazırlandığının da açık olduğu hususları bir arada değerlendirildiğinde, başvuru sahibinin teklif ettiği tutarın para biriminin Türk Lirası olduğu konusunda tereddüt ya da çelişki oluşturacak bir durumun söz konusu olmadığı ve teklif mektubunda para biriminin yazıyla bir harf eksik şekilde yazılmış olması sonucunda oluşan şekli aykırılığın, isteklinin teklifinin esasına etki edecek nitelikte bir eksiklik olmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

Mehmet ATASEVER

Kamu İhale Kurulu Eski Üyesi/ Akademisyen