Teklif Mektubunda Yerli/Yabancı İfadesinin Belirtilmemesi ?
Bir Soru Bir Cevap Kamu İhale Kanunu

Teklif Mektubunda Yerli/Yabancı İfadesinin Belirtilmemesi ?

İçindekiler

İtirazen Şikayet Konusu; ….. Birim fiyat teklif mektubunda yerli istekli olduklarını belirtmedikleri gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ihale mevzuatına göre bir isteklinin yerli istekli olup olmadığının kontrolünün tüzel kişi olunması halinde sunulan belgeler üzerinden yapılacağı kurala bağlanmışken sundukları belgeler üzerinden bir değerlendirme yapılmadan yalnızca birim fiyat teklif mektubunda yerli ifadesine yer vermedikleri gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu… iddialarına yer verilmiştir.

Kamu İhale Kurulu Kararı Özeti; 05.09.2019 tarihli ve 2019/UH.I-1071 sayılı Kamu İhale Kurulu kararına göre; Yapılan incelemede, …. Ltd. Şti.nin birim fiyat teklif mektubunun başvuru sahibinin iddiası kapsamında incelemesi neticesinde, birim fiyat teklif mektubu standart formunun 3’üncü satırındaki ibarede yer alan “[yerli/yabancı]” ifadesindeki “yerli” ya da “yabancı” ifadelerinden herhangi birinin anılan isteklinin sunduğu birim fiyat teklif mektubunda belirtilmediği, ancak anılan tüzel kişiliğin Türk Ticaret Kanunu’na göre kurulmuş bir şirket olduğu hususu teklifi kapsamında sunulan Ticaret Sicili Gazetesi’nden anlaşılabilmektedir.

Yukarıda yer alan mevzuat ve İdari Şartname’nin 8.1’inci maddesi uyarınca tüzel kişilerin yerli istekli olduklarının teklifleri kapsamında sunduğu belgeler üzerinden değerlendirileceği, idarece yapılan değerlendirmede … Limited Şirketinin yerli istekli olmadığına dair herhangi bir belirlemede bulunulmadığı, anılan Tebliğ’in yukarıda yer alan açıklaması doğrultusunda, tüzel kişiliğin yerli istekli olup olmadığına ilişkin tereddüt bulunması halinde anılan isteklinin teklifi kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilebileceği,

İdari Şartname’nin 8’inci maddesinde yapılan düzenleme ile bahse konu ihaleye sadece yerli isteklilerin katılabileceği ve tüzel kişilerin yerli istekli olup olmadıklarına ilişkin değerlendirmenin ise başvuru veya teklif kapsamında sunulan belgeler üzerinden yapılacağı, idarece anılan isteklinin sunduğu birim fiyat teklif mektubunda salt “[yerli]” ibaresinin bulunmadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı, Türk Ticaret Kanunu’na göre kurulmuş bir şirket olduğu hususu teklifi kapsamında sunulan Ticaret Sicili Gazetesi’nden anlaşılabildiğinden başvuru sahibi isteklinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

Mehmet ATASEVER

Kamu İhale Kurulu Eski Üyesi/ Akademisyen

 

 

Online Kamu İhale Eğtimleri

Ofline Kamu İhale Eğtimleri

Firmalar İçin Kamu İhale Danışmanlığı

Kamu Kurumları İçin Kamu İhale Danışmanlığı