Kamu Kurumları İçin Sayıştay Denetim Danışmanlığı

Sayıştay Denetimi Danışmanlığı

Sayıştay Denetimi Danışmanlığı Hizmeti

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamında kurumlarının Mal, Hizmet, Yapım İşleri ve Danışmanlık Hizmet ihalelerinin mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlayan yıllık ya da dönemsel olarak verilen danışmanlık hizmetidir.

Neden Sayıştay Denetimi Danışmanlığı ?

İdarenin ihale hukukuna uygun ve sorunsuz olarak alım sürecinin gerçekleştirmesini sağlamanın yanında, önceki alımlara ilişkin dosyaların mevzuat, performans ve kalite standartlarına göre denetlenmesi ve bilgi eksikliğinden kaynaklanan hataların giderilmesine yönelik idarenin ihale dosyalarının incelenmesi ve ihale mevzuatı konusunda personele hizmet içi eğitim verilmesi adımlarından oluşmaktadır. Satın alma evraklarının kontrolü kapsamında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nda ve bu kanunlara bağlı çıkartılan 2. ve 3. Mevzuat çerçevesinde satın alma birimi için belirlenen konularda uzman ekibimiz ile olmak; satın almaya esas kanıtlayıcı belgeler ve eklerinin tam ve doğru bir şekilde hazırlanıp düzenlenmesi ile kontrolünü  sağlamaktır.

Kaynakların etkili ekonomik ve verimli kullanılması, özel amaç olarak belirlenen konularda bağımsız ve nesnel bir denetim yapılması varsa yolsuzluk ve usulsüzlüklerin tespit edilmesi ve idarenin mali kaynaklarının artırılması ile kamuoyu ve yöneticilere makul bir güvence sağlanması amacıyla iş bu hizmet verilmektedir.

Kamu Kurumları için Sayıştay Denetim Danışmanlığı Kapsamında Tüm Hizmetlerimiz

 • Sayıştay denetimine hazırlık yapılması,
 • Geçmiş dönemlerde yapılan eksik veya hatalı işlemlerinin bundan sonra ki süreçlerde düzeltilmesi,
 • Satın alma süreçlerinin iyileştirilmesi,
 • Danışmanlık konusu işin yürütülmesine esas mercie mevzuata ilişkin bilgilendirmenin yapılması,
 • Satın alma öncesi kontrol süreçlerinin analizi ve yapılması gereken işlemler konusunda eğitim verilmesi ve dokümanların oluşturulması,
 • Ödeme öncesi kontrol ve ön mali kontrol iş ve işlemlerine ilişkin süreçlerin oluşturulması,
 • Bu alanda çalışan personele gerekli kontrol doküman hazırlama, kontrol listelerinin oluşturulması vb. konularda destek sağlanması,
 • Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerinin ödeme evrakları ile ilişkilendirilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması,
 • Taahhüde bağlanmış iş ve işlemlerle ilgili olarak tabi olduğu mevzuat çerçevesinde ödeme belgesi kanıtlayıcı belgelerin düzenlenmesinde dikkat edilecek hususların belirlenmesi ve kanıtlayıcı belgelerin kontrol edilmesi,
 • Ödeme belgeleri çerçevesinde vergi ve sosyal güvenlik mevzuatının uygulanmasına ilişkin bilgilendirmenin yapılması,
 • Harcama yetkilisi, gerçekleştirme görevlisi ve muhasebe yetkilisinin görev, yetki ve sorumlulukları hakkında bilgilendirmenin yapılması,
 • Özel amaçlı olarak bağımsız denetim hizmetinin sunulması ve idareye raporlanması.