İhale Mevzuatı Bilgi Notları

EKAP E-İHALE

EKAP E-İHALE

İçindekiler

EKAP nedir?

E-ihale nedir?

EKAP kaydı nasıl yapılır?

EKAP E-ihale teklif nasıl verilir?

 

Bu yazımızda EKAP nedir?, E-ihale nedir?, EKAP kaydı nasıl yapılır?, EKAP E-ihale teklif nasıl verilir? Sorularını cevaplandıracağız. Yazımızda ihalelere katılmak isteyen aday ve istekli firmalar için EKAP E-İHALE ile ilgili süreçlerini daha kolay yürütmeleri adına temel kavramların açıklanması amaçlanmıştır.

 

EKAP nedir?

Elektronik Kamu Alımları Platformu kısa adı ile EKAP idareler ile aday ve istekli firmaların ihale işlem süreçlerini internet ortamı üzerinden gerçekleştirebilmelerini sağlayan, İdarelerin ihtiyaçları doğrultusunda ihalelerini düzenleyebildiği, aday ve istekli firmaların ise ürün ve hizmetleri doğrultusunda açılan ihaleleri takip edebildiği ve teklif verebildiği aynı zamanda düzenlenen ihaleler hususunda şikâyetlerini oluşturabildiği Kamu İhale Kurumunun yönetiminde olan dijital ortamdır.

 

E-ihale nedir?

Sözleşme süreci dışında tüm süreçlerin EKAP üzerinden yürütüldüğü, tekliflerin EKAP üzerinden verildiği. Yeterlilik bilgileri tablosu ve standart formların marifetiyle istekli firmaların tekliflerini oluşturabildiği, fiziki idareden farkı ile hem idareler hem de aday ve istekli firmalar için çok çeşitli uygulama kolaylıkları sağlayan, Tekliflerin elektronik ortam üzerinden gönderildiği ve E-teklif dışındaki tekliflerin kabul edilmediği ihale şeklidir.

 

EKAP kaydı nasıl yapılır?

EKAP kaydı için Kamu İhale Kurumunun zorunlu olarak öngördüğü standart şekle tabi protokolün aday ve istekli firmalar tarafından tamamlanarak gerçek ve tüzel kişiler için ayrı ayrı belirtilen evrakların protokolün ekinde sunulması ilgili aday ve istekli tarafından kaşe ve imza yapılarak kuruma gönderilmesi gerekmektedir. Aşağıda paylaşılan tablolarda gerçek ve tüzel kişiler için gerekli olan belgeler bilgilerinize sunulmuştur.

 

  GERÇEK KİŞİ FİRMALAR İÇİN  (Şahıs firmaları)
A-     Şahıs firmasının kaydının bulunduğu esnaf ve sânatkar odasından, ilgili meslek odasından ya da ticaret ve/veya sanayi odasından EKAP Protokol kaydının yapıldığı yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya noterce onaylı örneği
B-     Noter tasdikli imza beyannamesi

 

C-     Protokolün vekil tarafından imzalanması halinde noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

 

   
  TÜZEL KİŞİ FİRMALAR İÇİN  (A.Ş, LTD. VB.)
A-     EKAP Protokol kaydının yapıldığı yılda alınmış kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya noterce onaylı örneği,
B-     Tüzel kişiliğe ilişkin temsile yetkili olunduğuna dair Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve ya  Ticaret Sicil Tasdiknamesi

 

C-     Protokolü imzalayan temsilcinin noter onaylı imza beyannamesi
D-     Protokolün vekil tarafından imzalanması halinde noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

 

   

 

 

 

EKAP E-ihale teklif nasıl verilir?

EKAP E-ihale teklif süreci aday ve istekli firmaların çok dikkatli yürütmeleri gereken bir süreçtir. Zira aday ve istekli firmaların EKAP E-ihale tekliflerinin eksik veya hatalı olması halinde en uygun fiyatı teklif etmiş olsalar bile ilgili mevzuat gereği idareler tarafından ihale dışı bırakılmak durumu ile karşı karşıya kalırlar. Aşağıda yazımızda sırası ile EKAP E-ihale sürecinde teklif verilirken dikkat edilmesi gereken hususlar belirtilmiştir.

KATILIM VE YETERLİLİK BİLGİLERİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

  • Vekaletname bilgilerinin eksiksiz doldurulması

  • Ortaklık bilgilerinin eksiksiz doldurulması

  • Mevzuata uygun olarak alınan geçici teminatın bilgilerinin eksiksiz doldurulması

  • Geçici teminat dışında teminat verilecekse ilgili bilgilerin eksiksiz doldurulması

  • İş deneyimlerinin mevzuata uygun olarak hazırlanması

  • İş deneyim belgelerinin EKAP kayıtlarının yapılması

 

 

E-TEKLİF SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

  • Teklif göndereceğiniz bilgisayarda JAVA yazılımının yüklü olması.

  • E-İmza sürücüsünün yüklü ve çalışıyor olması.

  • Teklif gönderecek isteklinin süresi geçmemiş geçerli E-İmzasının olması.

  • Teklif göndereceğiniz bilgisayarda Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması.

 

EKAP E-İHALE Danışmanlığı

Yüz yüze EKAP E-İHALE  Eğitimleri

Ofline EKAP E-İHALE  Eğitimleri

Firmalar İçin Kamu İhale Danışmanlığı

Kamu Kurumları İçin Kamu İhale Danışmanlığı