KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ
İhale Mevzuatı Bilgi Notları

KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ

KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ

Kamu ihale sözleşmeleri, kamu kurumları ile ihaleyi kazanan hükümler arasında imzalanan sözleşmelerdir. Bu sözleşmeler, ihalenin başlangıcından sonuna kadar taraflar arasında kabul edilen şartları ve koşulları belirler. Kamu ihale sözleşmeleri, mal, hizmet veya yapım işlerinin teminatlarıyla ilgili ayrıntıları içerir ve parçalar arasında yasal bir bağlayıcılığa sahiptir.

Amaç

Kamu ihale sözleşmeleri ve mevzuatı, genellikle devlet düzenlemeleri ve yönetimleri tarafından yetkilendirilir. Her ülkenin kendi kamu ihale mevzuatı bulunur ve bu mevzuat, kamu kurumlarının ihale yürütürken rekabeti teşvik etmeyi, şeffaflığı sağlamayı ve kamu harcamalarının etkin bir şekilde kullanılmasını amaçlar.

Ülkemizde de “KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU” bulunmaktadır. Bu Kanunun amacı, Kamu İhale Kanununa göre yapılan ihalelere ilişkin sözleşmelerin düzenlenmesi ve uygulanması ile ilgili esas ve usulleri belirlemektir.

Kapsam

Bir tarafın devlete bağlı kamu kurum ve kuruluşları, diğer tarafın da faaliyeti yerine getirmek isteyen tacirdir. Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Kamu İhale Kanununa tabi kurum ve kuruluşlar tarafından söz konusu Kanun hükümlerine göre yapılan ihaleler sonucunda düzenlenen sözleşmeleri kapsar. Bu Kanunun uygulanmasında Kamu İhale Kanununda yer alan tanımlar geçerlidir.

İlkeler

Bahsi geçen Kanuna göre düzenlenecek sözleşmelerde, ihale dokümanında yer alan şartlara aykırı hükümlere yer verilemez. Kanunda belirtilen haller dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez. Bu Kanun kapsamında yapılan kamu sözleşmelerinin tarafları, sözleşme hükümlerinin uygulanmasında eşit hak ve yükümlülüklere sahiptir. İhale dokümanı ve sözleşme hükümlerinde bu prensibe aykırı maddelere yer verilemez. Kanunun yorum ve uygulanmasında bu prensip göz önünde bulundurulur.

Sözleşmede yer alması zorunlu hususlar

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre düzenlenecek sözleşmelerde aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

a) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı.

b) İdarenin adı ve adresi.

c) Yüklenicinin adı veya ticaret unvanı, tebligata esas adresi.

d) Varsa alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumlulukları.

e) Sözleşmenin bedeli, türü ve süresi. ,

f) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı.

g) Sözleşme konusu işler için ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği. 1 20/11/2008 tarihli ve 5812 sayılı Kanunun 32 nci maddesiyle; bu fıkrada yer alan “Çerçeve sözleşme” ibaresi “Çerçeve anlaşma”, “kısa” ibaresi “münferit” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

h) Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin sözleşme bedeline dâhil olacağı.

i) Vergi, resim ve harçlar ile sözleşmeyle ilgili diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği.

j) Montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım-onarım, yedek parça gibi destek hizmetlerine ait şartlar.

k) Kesin teminat miktarı ile kesin teminatın iadesine ait şartlar.

l) Garanti istenilen hallerde süresi ve garantiye ilişkin şartlar.

m) İşin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları.

n) Gecikme halinde alınacak cezalar.

o) (Değişik: 30/7/2003-4964/43 md.) Mücbir sebepler ve süre uzatımı verilebilme şartları, sözleşme kapsamında yaptırılacak iş artışları ile iş eksilişi durumunda karşılıklı yükümlülükler.

p) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar.

r) Yapım işlerinde iş ve işyerinin sigortalanması ile yapı denetimi ve sorumluluğuna ilişkin şartlar.

s) Sözleşmede değişiklik yapılma şartları.

t) Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar.

u) Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları.

v) İhale dokümanında yer alan bütün belgelerin sözleşmenin eki olduğu.

y) Anlaşmazlıkların çözümü.

z) (Ek: 4/4/2015-6645/33 md.) İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yükümlülükler.

Sıkça Sorulan Sorular

Sözleşme nedir?

Sözleşme, iki veya daha fazla taraf arasında belirli hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesini düzenleyen ve taraflar arasında hukuki bağlayıcılığı olan bir anlaşmadır. Sözleşme, bir teklif, kabul, karşılıklı rıza ve karşılıklı yükümlülüklerin olduğu bir anlaşma sürecini içerir.

Sözleşmelerde yer alan bazı önemli unsurlar nelerdir?

Taraflar: Sözleşmenin tarafı olan kişiler, kurumlar veya tarafların temsilcileridir.

Hükümler: Sözleşmenin koşulları, taahhütler, haklar ve sorumluluklar gibi detaylar bu kısımda yer alır.

Karşılıklılık: Sözleşmede taraflar arasında karşılıklı olarak taahhütler ve yükümlülükler bulunmalıdır.

Yasal bağlayıcılık: Sözleşme, taraflar arasında yasal bir bağlayıcılığa sahip olmalıdır.

İhlal ve sonuçları: Sözleşmenin koşullarının ihlali durumunda tarafların alacağı önlemler ve sonuçları belirtilmelidir.