ŞİKAYET BAŞVURU SÜRESİ – 1 - idareye yapılan şikâyet başvurusunun süresinde olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının süre yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.
Kararlarla Öğrenelim

ŞİKAYET BAŞVURU SÜRESİ – 1

İDDİA

Başvuru sahibi itirazen şikâyet dilekçesinde:

İhale dokümanında ihale konusu işin süresinin 8 ay olarak belirtilmiştir. Ancak 11.09.2022 tarihli Resmi Gazete’nin 29116 (Mükerrer) sayısında yayımlanan 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun’un 14’üncü maddesinde yer alan “10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 28 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “finansal kiralama suretiyle temini;” ibaresinden sonra gelmek üzere “afet ve acil durumlar için kurulan lojistik depoların işletilmesiyle ilgili hizmetleri,” ibaresi eklenmiş; “temizlik, yemek, koruma ve güvenlik ile” ibaresi “yemek (beşinci fıkra kapsamındaki yemek hizmetleri hariç) ve” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62’nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında olan işlerden sürekli nitelikte olanlara ilişkin hizmet alımlarında, yüklenme süresi üç yıl olup, işin niteliğinden veya süresinden kaynaklanan zorunlu hâllerde bu süre gerekçesi gösterilmek şartıyla üst yöneticinin onayıyla kısaltılabilir.” hükmüne göre 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 62’nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında olan işlerden sürekli nitelikte olanlara ilişkin hizmet alımlarında yüklenme süresinin 3 yıl olduğunun belirtildiği, dolayısıyla şikayete konu ihalenin iptal edilip süresi 3 yıl olmak üzere yeniden ihaleye çıkılması gerektiği iddiasında bulunmuştur.

KARAR

Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin olarak:

Yapılan incelemede, işin süresine yönelik iddianın ihale dokümanının ilana yansımış hükümlerine yönelik olduğu anlaşılmıştır. Söz konusu iddialara yönelik olarak İhale İlanı’nın yayımlandığı tarih olan 16.02.2022 tarihini izleyen 10 (on) gün içerisinde en geç 28.02.2022 tarihine kadar idareye şikâyet başvurusunda bulunulması gerekirken, bu süre geçirildikten sonra 11.03.2022 tarihinde başvuruda bulunulduğu anlaşılmıştır.

Bu bağlamda yapılan inceleme sonucunda, ilanda yer alan hususlara yönelik 11.03.2022 tarihinde idareye yapılan şikâyet başvurusunun süresinde olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin anılan iddiasının süre yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Sıkça Sorulan Sorular

 

Mükerrer ne demektir?

Kelime olarak tekrar olunmuş anlamında kullanılmaktadır. Bir işin, söylemin,  ya da bir kanunun, yazının kendini tekrar ederek birden fazla kullanılması anlamına gelmektedir.

Kanun Hükmünde Kararname nedir?

Genelde “KHK” şeklinde kısaltılarak karşımıza çıkan Kanun Hükmünde Kararnameler, tanım olarak yasama organının konu, süre ve amacı belirleyen bir yetki kanunu ile verdiği yetkiye veya doğrudan doğruya anayasadan aldığı yetkiye dayanarak, hükûmetin çıkardığı, maddi anlamda kanun gücüne sahip, parlamentonun tasdiki ile şekli ve organik anlamda kanun gücünü kazanacak olan kararnamelerdir.

İhalenin iptal sebepleri nelerdir?

Kamu İhale Kurulu kararlarında ihalenin iptali için idarelerin öne sürdükleri gerekçeler aşağıdaki gibidir:

  1. Yeni ihtiyaçların ortaya çıkması,
  2. İhale şartlarının değişmesi,
  3. İhalede rekabet ortamının oluşmaması,
  4. İhale konusu işin üçüncü bir kişi tarafından bedelsiz yapılması.