Kararlarla Öğrenelim

EKAP – 1

ORTAKLIK DURUM BELGESİ

İDDİA

Başvuru sahibi itirazen şikâyet dilekçesinde:

Ekonomik açıdan en avantajlı birinci teklif sahibi istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda ortaklık yapılarının ve hisse oranlarının beyan edilmediği, beyan edilen bilgilerin hatalı olduğu ve son durumu gösterir nitelikte olmadığı, MERSİS numarası belirtilmediğinden beyan edilen bilgilerin teyidinin yapılamadığı anılan istekliler adına teklif sunan yetkilinin/vekilin EKAP üzerinde kaydının bulunmadığı iddiasına yer verilmiştir.

KARAR

Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin olarak:

EKAP’a kayıtlı olan tüzel kişilerin kendileri, ilgisine göre, ortakları ve ortaklık oranları (halka arz edilen hisseler hariç)/üyeleri/kurucuları, teklif veya başvuru mektubu ya da sözleşme imzalamaya ve sözleşmenin yürütülmesi konusunda tüzel kişiliği temsile yetkili yönetimindeki görevliler ile vekil veya temsilcilerine ilişkin bilgileri EKAP’a kaydetmeleri ve son başvuru veya ihale tarihinden ve sözleşme imzalamadan önce güncellemelerinin zorunlu olduğu, tüzel kişilerde; yönetimdeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelere/kuruculara ilişkin kayıt kapsamında ticaret sicil verilerinin esas alınacağı, ayrıca anonim şirketlerde (tek ortaklı şirketler hariç) ortaklar ve ortaklık oranlarının kaydı kapsamında, beyan edilen kişilere ilişkin pay defteri ile dayanağı yönetim kurulu karar defterinin ilgili kısımlarının; şirket niteliğinde olmayan tüzel kişilerde ise üyelerin veya kurucuların kaydı kapsamında Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinde yer almayan bilgileri içeren belgelerin ilgili kısımlarının da taranarak EKAP’a yüklenmesi gerektiği, EKAP’a kaydedilen bilgilerin eksiksiz, doğru ve güncel olmasının gerektiği, bilgilerin doğrudan EKAP’taki kayıtlardan temin edildiği hallerde, bu bilgilerin güncel olmadığının anlaşılması durumunda teklifler değerlendirme dışı bırakılacağı anlaşılmaktadır.

İhale dokümanının yukarıda yer verilen düzenlemelerinden yeterlik bilgileri tablosunun “Ortaklar ve Ortaklık Oranlarına/Üyelere/Kuruculara Ait Bilgiler” ile “Yöneticilere Ait Bilgiler” kısımlarında yer alacak bilgilerin EKAP’tan alınacağının anlaşıldığı, ancak ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait yeterlik bilgileri tablosunun “Ortaklar ve Ortaklık Oranlarına/Üyelere/Kuruculara Ait Bilgiler” kısmında herhangi bir bilginin bulunmadığı, EKAP ile yapılan yazışma neticesinde anılan istekli tarafından EKAP’ta sorumluluğu dahilinde olan bilgi girişi onayının yapılmadığının anlaşıldığı, dolayısıyla doğrudan EKAP’taki kayıtlardan temin edilen bir bilginin EKAP’a bilgi girişi onayının yapılmamasından kaynaklı olarak yeterlik bilgileri tablosuna yansıtılamadığı,  diğer taraftan inceleme konusu elektronik ihalede, isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için gerekli olan bilgi ve/veya belgeleri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerektiği, bu doğrultuda ihale dokümanı kapsamında verilen yeterlik bilgileri tablosu kısımlarının ilgisine göre, isteklilerce hangi belgeler esas alınarak ihaleye katılım sağlanmış ise o belgelere ilişkin tarih, sayı, yevmiye numarası gibi bilgiler ile istenen kriterlere ve açıklamalara ilişkin belgelerde yer alan gerekli bilgilere göre eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde doldurulması gerektiği,  bu çerçevede X A.Ş. tarafından sorumluluğu dahilinde olan bilgi girişi onayının EKAP’ta yapılmadığı ve dolayısıyla söz konusu istekliye ait yeterlik bilgileri tablosunun “Ortaklar ve Ortaklık Oranlarına/Üyelere/Kuruculara Ait Bilgiler” kısmına herhangi bir bilginin aktarılamadığı görüldüğünden anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Sıkça Sorulan Sorular

 

EKAP ortaklık durum belgesi nasıl alınır?

Firmalar, iş deneyim belgesini paylaşacakları ortaklarının talep ettiği durum belgesini, ilgili odalara (örn. ATO, İTO, vs.) başvurarak elde edebilirler. Dilekçe için özel bir form şartı bulunmamaktadır.

  • İdare, ihalenin gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığına veya hukuki veya teknik sebeplerle ihalenin avantajlı sonuçlanmasının beklenmediğine kanaat getirirse, ihaleyi iptal edebilir.
  • İhale dokümanlarında, ihaleyi yapmanın imkânsız hale gelmesine veya düzeltilemeyecek derecede ciddi sorunların olduğu tespit edilirse, ihale iptal edilebilir.

EKAP gerçek kişi kaydı nasıl yapılır?

EKAP kayıt işlemleriniz için SİMDATA İhale Danışmanlık ofisimizi arayıp profesyonel destek alabilir, ihale sürecinde yaşanılacak olan problemlerin önüne geçebilirsiniz. Böylelikle protokol kaydının oluşturmasından, evraklarınızın kuruma teslim edilmesine kadarki tüm süreci güven içerisinde yürütebilirsiniz.

Ortaklık yapısını gösteren belge nedir?

Ortaklık Teyit Belgesi; Anonim Şirket dışındaki diğer şirketlerin ortaklarını gösteren ve alındığı tarihten itibaren 3 ay süreyle geçerliliği olan bir belgedir. Bu belgede, üyenin ticari unvanı, sicil numarası ve sermayesi ile ortakların güncel hisse oranları ve T.C. kimlik numaraları gibi bilgiler bulunmaktadır.