Teknik Şartname
Kararlarla Öğrenelim

TEKNİK ŞARTNAME – 1

İDDİA

Başvuru sahibi itirazen şikâyet dilekçesinde:

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihalenin 9’uncu kısmına ilişkin (Buhar Biyolojik İndikatör (Kısa Süreli)) Teknik Şartname’nin 21’inci maddesinde “inkübatör ve indikatörün FDA onay sertifikası noter onaylı olarak ihale dosyasında bulunmalıdır.” ifadesine yer verildiği, FDA’nın ABD’de faaliyet gösteren bir kuruluş olduğu ve ABD içerisinde kullanılan ürünlerle ilgili karar verme yetkisi bulunduğu, ülke pazarında FDA yerine İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı ÜTS sisteminin kullanıldığı, ihale konusu ürünün ülke içerisinde üretildiği FDA onayı alma şansı bulunmadığı, söz konusu düzenlemenin rekabeti engellediği, Teknik Şartname’nin bu haliyle sadece FDA onayı almış isteklilerin ihaleye katılacağı, fırsat eşitliğinin engellendiği iddiasına yer verilmiştir.

KARAR

Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin olarak:

Başvuruya konu ihalede, Teknik Şartname’de yapılan düzenleme ile ihalenin 9’uncu kısmında (Buhar Biyolojik İndikatör (Kısa Süreli)) inkübatör ve indikatörün FDA onay sertifikasının noter onaylı olarak isteklilerin ihale dosyasında bulunması zorunlu tutulmuş olup, bu düzenlemeye İdari Şartname’de yer verilmemiştir. Söz konusu düzenlemeden, istenilen belgenin, sözleşmenin yürütülmesi aşamasındaki teknik yükümlülüklere ilişkin olarak yüklenici tarafından idareye sunulması istenilen bir belge olarak değil; isteklilerin teklifleri kapsamında sunması gereken bir yeterlik belgesi olarak düzenlendiği, ancak İhale İlanı’nda ve İdari Şartname’de yeterlik kriterleri kapsamında bu belgeye ilişkin düzenleme yapılmadığı anlaşılmaktadır.

Yukarıda aktarılan mevzuat düzenlemelerinden teknik şartnamelerde ihale konusu işin teknik ayrıntılarının ve şartlarının gösterileceği, yeterlik değerlendirmesi için istenecek belgelerin ve yeterlik değerlendirmesinde aranılacak kriterlerin, ihale ilanı ile idari şartnamede belirtilmesinin zorunlu olduğu, idari şartnamede yeterlik kriteri olarak belirlenmeyen, ancak sözleşmenin yürütülmesi aşamasında işin yerine getirilmesi için gerekli olduğu öngörülen mesleki ve teknik yükümlülüklere yönelik düzenlemelerin teknik şartnamede yer alacağı, bu yükümlülüklere ilişkin olarak yüklenici tarafından hangi belgelerin idareye sunulması gerektiğinin teknik şartnamede açıkça düzenlenmesinin zorunlu olduğu anlaşılmaktadır.

Ayrıca idarelerce belirlenmesi zorunlu olan mesleki ve teknik yeterlik kriterlerine ve bu kapsamda istenecek belgelere teknik şartnamede yer verilemeyeceği, İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde belirtilmeyen belgelerin yeterlik kriteri olarak kullanılamayacağı, İdari Şartname’nin 7.5.5’inci maddesinde de söz konusu hususun açıkça belirtildiği,  ihalede istenilecek belgelerin adaylar veya istekliler tarafından sunulmasına ilişkin hükümlere, ilan veya idari şartnamede yer verileceği anlaşılmaktadır.

Bu bağlamda söz konusu noter onaylı FDA onay sertifikasının Teknik Şartname’de istekliler tarafından teklifleri ile birlikte sunulmasının istendiği, ihaleye ait yeterlik kriteri olarak belirlendiği anlaşılan belgenin İdari Şartname yerine Teknik Şartname’de düzenlenmesinde mevzuata uyarlık bulunmadığı, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin 9’uncu kısmının iptali gerekmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular

 

Teknik şartname ve idari şartname nedir?

İdari şartnamede belirlenmeyen ancak işin yürütülmesi aşamasında gerekli olduğu öngörülen mesleki ve teknik yükümlülükler, teknik şartnamede yer alır. Bu düzenlemeler, işin yerine getirilmesi için gereken mesleki ve teknik becerileri içerir.

Teknik şartnamede neler bulunur?

Malzeme için beklentilerin belirlendiği teknik şartnamede, performans, çalışma koşulları, kullanım yeri ve amacı açıkça belirtilmeli, ayrıca fonksiyonel gereksinimler detaylı olarak ifade edilmelidir.

Teknik şartnamede marka belirtilir mi?

Teknik şartnamelerde, spesifik marka, model, patent, menşei veya kaynak belirtilmeksizin, teknik özelliklere ve tanımlamalara odaklanılır. Herhangi bir marka veya modele özel özellikler ve tanımlamalar yer almaz.

Teknik şartname komisyonu kaç kişiden oluşur?

Komisyon üyesi sayısı, tek sayıda olmak kaydıyla 5’ten fazla olabilir. İhaleyi gerçekleştiren idarede yeterli sayıda veya nitelikte personel bulunmadığı durumlarda, Kanun kapsamındaki diğer idarelerden komisyon üyeleri görevlendirilebilir.