Asiri Dusuk Savunma

Aşırı Düşük Sorgulama ve Aşırı Düşük Teklif

Aşırı düşük sorgulama sorgusu aşırı düşük aşırı düşük tekliflerin ve yaklaşık maliyetin değerlendirilmesi sonucun da ortalama hesabın altında kalan aşırı düşük aşırı düşük tekliflerin sorgulanmasını amaçlamaktadır. Firmanızın ihaleye verdiği aşırı düşük teklifin idarece yapılan bu sorgu da aşırı düşük savunma gerektiren aşırı düşük teklif olarak değerlendirilmesi ardından idare tarafından aşırı düşük savunma istenebilmektedir.

Aşırı Düşük Sorgulama Önemi

Firmaların kamu ihale süreçlerinde aşırı düşük aşırı düşük tekliflerinin aşırı düşük bulunması halinde aşırı düşük savunma dosyalarını ilgili ihale mevzuatına uygun olarak hazırlamaları gerekmektedir. Mevzuata uygun olmayan aşırı düşük savunma hazırlanması sebebiyle firmalar ihale dışı kalabilmektedir.

Aşırı Düşük Sorgulama Danışmanlığı

Aşırı düşük sorgulama dosyalarının ilgili ihale mevzuatı çerçevesinde hazırlanması ve olası olumsuzlukların önüne geçilmesi adına yılların kamu tecrübesine sahip ilgili mevzuata hakim uzmanlarımızla aşırı düşük savunmalarınızı güncel mevzuata uygun olarak olarak firmanız için hazırlıyoruz.

Aşırı Düşük Sorgulama Süreci

  1. İhale komisyonu verilen aşırı düşük aşırı düşük teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer aşırı düşük tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre aşırı düşük teklif fiyatı aşırı düşük savunma gerektiren aşırı düşük aşırı düşük teklifleri tespit eder. Bu aşırı düşük aşırı düşük teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde aşırı düşük teklif sahiplerinden aşırı düşük teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.
  2. Aşırı düşük sorgulama sürecinde idare belirlediği hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük savunma sunulan aşırı düşük aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin aşırı düşük aşırı düşük teklifleri reddedilir
  3. Kurum, ihale konusu işin türü, niteliği ve yaklaşık maliyeti ile ihale edilme usulüne göre aşırı düşük savunma istenilen aşırı düşük aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı aşırı düşük teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değerler ve sorgulama kriterleri belirlemeye yetkilidir.

Yapım İşleri Aşırı Düşük Sorgulama Süreci

İhale komisyonu verilen aşırı düşük aşırı düşük teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre aşırı düşük savunma sürecini yönetmek adına sınır değeri hesaplar.

(1) Aşırı düşük sorgulama gerektiren aşırı düşük aşırı düşük tekliflerin  tespit ve değerlendirme işlemlerine ilişkin olarak, ihale ilanı ve dokümanında belirtilmek kaydıyla üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralardaki koşullar çerçevesinde aşağıdaki seçeneklerden bir tanesi kullanılır.

a) Sınır değerin altında olan aşırı düşük teklifler ihale komisyonunca aşırı düşük savunma gerektiren aşırı düşük teklif olarak tespit edilir ve bu aşırı düşük teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre aşırı düşük teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili ayrıntılar yazılı olarak istenir. İhale komisyonu;

 Aşırı düşük sorgulama gerektiren aşırı düşük teklifin yapım yönteminin ekonomik olması,

Aşırı düşük sorgulama gerektiren aşırı düşük teklifin teknik çözümleri ve aşırı düşük teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

 Aşırı düşük sorgulama gerektiren aşırı düşük teklif de işin özgünlüğü,

Gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük savunma gerektiren aşırı düşük aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, Aşırı düşük sorgulama açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin aşırı düşük aşırı düşük teklifleri reddedilir.

b) Aşırı düşük sorgulama gerektiren aşırı düşük teklifler den sınır değerinin altında aşırı düşük teklif sunan isteklilerin aşırı düşük teklifi açıklama istenmeksizin reddedilir.

(3) Yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin üçte birine eşit veya bu değerin üzerinde olan ihalelerde, birinci fıkranın (a) bendinin kullanılması zorunludur.

(4) Yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin üçte birine kadar olan ihalelerde birinci fıkranın (a) veya (b) bendindeki seçeneklerden birisinin kullanılması zorunludur.

(5) Kurum tarafından yayımlanan aşırı düşük aşırı düşük teklif açıklama istenilmeksizin reddedilecek aşırı düşük tekliflere ilişkin alımlar listesinde yer alan işlerin ihalelerinde birinci fıkranın (b) bendinin kullanılması zorunludur.

Hizmet İşleri Aşırı Düşük Sorgulama Süreci

(1) İhale komisyonu verilen aşırı düşük aşırı düşük teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre aşırı düşük savunma sürecini yönetmek adına sınır değeri hesaplar.

(2) Aşırı düşük sorgulama gerektiren aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemlerine ilişkin olarak, ihale ilanı ve dokümanında belirtilmek kaydıyla üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralardaki koşullar çerçevesinde aşağıdaki seçeneklerden bir tanesi kullanılır.

a) Sınır değerin altında olan aşırı düşük teklifler ihale komisyonunca aşırı düşük savunma gerektiren aşırı düşük teklif olarak tespit edilir ve bu aşırı düşük teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre aşırı düşük teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili ayrıntılar yazılı olarak istenir. İhale komisyonu;

 Aşırı düşük sorgulama gerektiren aşırı düşük teklifin yapım yönteminin ekonomik olması,

Aşırı düşük sorgulama gerektiren aşırı düşük teklifin teknik çözümleri ve aşırı düşük teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

 Aşırı düşük sorgulama gerektiren aşırı düşük teklif de işin özgünlüğü,

Gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük savunma gerektiren aşırı düşük aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin aşırı düşük aşırı düşük teklifleri reddedilir.

b) Aşırı düşük sorgulama gerektiren aşırı düşük teklifler den sınır değerinin altında aşırı düşük teklif sunan isteklilerin aşırı düşük teklifi açıklama istenmeksizin reddedilir.

(3) Yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına eşit veya bu değerin üzerinde olan ihalelerde, ikinci fıkranın (a) bendinin kullanılması zorunludur.

(4) Yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına kadar olan ihalelerde ikinci fıkranın (a) veya (b) bendindeki seçeneklerden birisinin kullanılması zorunludur.

(5) Kurum tarafından yayımlanan aşırı düşük aşırı düşük teklif açıklama istenilmeksizin reddedilecek aşırı düşük tekliflere ilişkin alımlar listesinde yer alan işlerin ihalelerinde ikinci fıkranın (b) bendinin kullanılması zorunludur.

Mal Alım İşleri Aşırı Düşük Sorgulama Süreci

(1) İhale komisyonu verilen aşırı düşük aşırı düşük teklifleri değerlendirdikten sonra diğer aşırı düşük tekliflere veya yaklaşık maliyete göre aşırı düşük savunma gerektiren aşırı düşük aşırı düşük teklifleri tespit eder.

Bu aşırı düşük aşırı düşük teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde aşırı düşük teklif sahiplerinden aşırı düşük teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

(2) İhale komisyonu aşırı düşük savunma gerektiren aşırı düşük aşırı düşük tekliflerin

Aşırı düşük sorgulama gerektiren aşırı düşük teklifin İmalat sürecinin ekonomik olması,

Aşırı düşük sorgulama gerektiren aşırı düşük teklifin Seçilen teknik çözümler ve aşırı düşük teklif sahibinin mal temininde kullanacağı avantajlı koşullar,

Aşırı düşük sorgulama gerektiren aşırı düşük teklif de malların özgünlüğü,

Gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük savunma gerektiren aşırı düşük aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin aşırı düşük aşırı düşük teklifleri reddedilir.