Asiri Dusuk Savunma

Aşırı Düşük Savunma

Aşırı düşük savunma sorgusu tekliflerin ve yaklaşık maliyetin değerlendirilmesi sonucun da ortalama hesabın altında kalan tekliflerin sorgulanmasını amaçlamaktadır. Firmanızın ihaleye verdiği teklifin idarece yapılan bu sorgu da aşırı düşük savunma gerektiren teklif olarak değerlendirilmesi ardından idare tarafından aşırı düşük savunma istenebilmektedir.

Aşırı Düşük Savunma Önemi

Firmaların kamu ihale süreçlerinde tekliflerinin aşırı düşük bulunması halinde aşırı düşük savunma dosyalarını ilgili ihale mevzuatına uygun olarak hazırlamaları gerekmektedir. Mevzuata uygun olmayan aşırı düşük savunma hazırlanması sebebiyle firmalar ihale dışı kalabilmektedir.

Aşırı Düşük Savunma Danışmanlığı

Aşırı düşük savunma dosyalarının ilgili ihale mevzuatı çerçevesinde hazırlanması ve olası olumsuzlukların önüne geçilmesi adına yılların kamu tecrübesine sahip ilgili mevzuata hakim uzmanlarımızla aşırı düşük savunmalarınızı güncel mevzuata uygun olarak olarak firmanız için hazırlıyoruz.

Aşırı Düşük Savunma Süreci

  1. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük savunma gerektiren teklifleri tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.
  2. Aşırı düşük savunma sürecinde idare belirlediği hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük savunma sunulan teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir
  3. Kurum, ihale konusu işin türü, niteliği ve yaklaşık maliyeti ile ihale edilme usulüne göre aşırı düşük savunma istenilen tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değerler ve sorgulama kriterleri belirlemeye yetkilidir.

Yapım İşleri Aşırı Düşük Savunma Süreci

İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre aşırı düşük savunma sürecini yönetmek adına sınır değeri hesaplar.

(1) Aşırı düşük savunma gerektiren tekliflerin  tespit ve değerlendirme işlemlerine ilişkin olarak, ihale ilanı ve dokümanında belirtilmek kaydıyla üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralardaki koşullar çerçevesinde aşağıdaki seçeneklerden bir tanesi kullanılır.

a) Sınır değerin altında olan teklifler ihale komisyonunca aşırı düşük savunma gerektiren teklif olarak tespit edilir ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili ayrıntılar yazılı olarak istenir. İhale komisyonu;

 Aşırı düşük savunma gerektiren teklifin yapım yönteminin ekonomik olması,

Aşırı düşük savunma gerektiren teklifin teknik çözümleri ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

 Aşırı düşük savunma gerektiren teklif de işin özgünlüğü,

Gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük savunma gerektiren teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, Aşırı düşük savunma açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

b) Aşırı düşük savunma gerektiren teklifler den sınır değerinin altında teklif sunan isteklilerin teklifi açıklama istenmeksizin reddedilir.

(3) Yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin üçte birine eşit veya bu değerin üzerinde olan ihalelerde, birinci fıkranın (a) bendinin kullanılması zorunludur.

(4) Yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin üçte birine kadar olan ihalelerde birinci fıkranın (a) veya (b) bendindeki seçeneklerden birisinin kullanılması zorunludur.

(5) Kurum tarafından yayımlanan aşırı düşük teklif açıklama istenilmeksizin reddedilecek tekliflere ilişkin alımlar listesinde yer alan işlerin ihalelerinde birinci fıkranın (b) bendinin kullanılması zorunludur.

Hizmet İşleri Aşırı Düşük Savunma Süreci

(1) İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre aşırı düşük savunma sürecini yönetmek adına sınır değeri hesaplar.

(2) Aşırı düşük savunma gerektiren teklif tespit ve değerlendirme işlemlerine ilişkin olarak, ihale ilanı ve dokümanında belirtilmek kaydıyla üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralardaki koşullar çerçevesinde aşağıdaki seçeneklerden bir tanesi kullanılır.

a) Sınır değerin altında olan teklifler ihale komisyonunca aşırı düşük savunma gerektiren teklif olarak tespit edilir ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili ayrıntılar yazılı olarak istenir. İhale komisyonu;

 Aşırı düşük savunma gerektiren teklifin yapım yönteminin ekonomik olması,

Aşırı düşük savunma gerektiren teklifin teknik çözümleri ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

 Aşırı düşük savunma gerektiren teklif de işin özgünlüğü,

Gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük savunma gerektiren teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

b) Aşırı düşük savunma gerektiren teklifler den sınır değerinin altında teklif sunan isteklilerin teklifi açıklama istenmeksizin reddedilir.

(3) Yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına eşit veya bu değerin üzerinde olan ihalelerde, ikinci fıkranın (a) bendinin kullanılması zorunludur.

(4) Yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına kadar olan ihalelerde ikinci fıkranın (a) veya (b) bendindeki seçeneklerden birisinin kullanılması zorunludur.

(5) Kurum tarafından yayımlanan aşırı düşük teklif açıklama istenilmeksizin reddedilecek tekliflere ilişkin alımlar listesinde yer alan işlerin ihalelerinde ikinci fıkranın (b) bendinin kullanılması zorunludur.

Mal Alım İşleri Aşırı Düşük Savunma Süreci

(1) İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra diğer tekliflere veya yaklaşık maliyete göre aşırı düşük savunma gerektiren teklifleri tespit eder.

Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

(2) İhale komisyonu aşırı düşük savunma gerektiren tekliflerin

Aşırı düşük savunma gerektiren teklifin İmalat sürecinin ekonomik olması,

Aşırı düşük savunma gerektiren teklifin Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal temininde kullanacağı avantajlı koşullar,

Aşırı düşük savunma gerektiren teklif de malların özgünlüğü,

Gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük savunma gerektiren teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.