Aşırı düşük savunma
Kararlarla Öğrenelim

AŞIRI DÜŞÜK SAVUNMA – 1

İDDİA

Başvuru sahibi itirazen şikâyet dilekçesinde:

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi A İnş. ve Tic. Ltd. Şti. – B İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi C. A.Ş. – D İnş. ve Mak. San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından analizlerde yer verilen nakliye mesafelerinin hukuka aykırı olarak düşürüldüğü, ayrıca nakliyelere ilişkin yapılan açıklamaların Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.13.15’inci maddesinde yer alan hükme aykırı olduğu, söz konusu hüküm gereğince açıklama kapsamında kullanılan belgelerin kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenmiş veya onaylanmış olması gerektiği, ancak anılan istekliler tarafından nakliye mesafelerine ilişkin sunulan belgelerin kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenmiş veya onaylanmış belge niteliğinde olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

KARAR

Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin olarak:

Sunulan belgeler incelendiğinde;

Kamu İhale Genel Tebliğinde nakliye girdilerine ilişkin idarece belirtilen mesafelerden daha düşük mesafe kullanarak açıklama yapan isteklilerin, ihale konusu işe özgü alanlara ilişkin açıklamalarını kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen veya onaylanan belgeler ile tevsik etmeleri gerektiği hüküm altına alınmıştır.

Bu çerçevede; istekliler tarafından, aşırı düşük teklif açıklamalarında, nakliye girdilerine ilişkin olarak idarece verilen nakliye formül ve mesafeleri üzerinden açıklama yapılması halinde ayrıca tevsik edici belge sunulmasına ihtiyaç bulunmamaktadır. Ancak, ilgili tebliğ açıklamasına göre analizlerde idarece verilen nakliye mesafelerinden düşük mesafeler kullanılarak açıklama yapılması halinde ise bu hususun tevsikinin sadece kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen veya onaylanan belgeler ile yapılabileceği anlaşılmaktadır.

İhale üzerinde bırakılan A İnş. ve Tic. Ltd. Şti. – B İnş. C. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında sunulan analizlerde idarece verilen nakliye formüllerinin ve nakliye mesafelerinin kullanıldığı, bu durumda nakliye girdilerinin tevsikine yönelik ayrıca bilgi ve belge sunulmasına gerek olmadığı anlaşılmış olup, başvuru sahibinin iddialarının ihale üzerinde bırakılan istekli yönünden yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

C. A.Ş. – D İnş. ve Mak. San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından “Taş Nakli” girdisi, “Yarma ve Yan Ariyet Genel” girdisi ve “PM alttemel veya temel için gerekli malz. konk.den plente nakli” girdisi için analizlerde yer alan nakliye formülü ve mesafe kullanıldığından bu girdi fiyatlarının tevsikine yönelik ayrıca bilgi ve belge sunulmasına gerek olmadığı anlaşılmış olup, başvuru sahibinin iddialarının anılan nakliye girdilerine yönelik kısmının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Plentmiks Alttemel ve Plentmiks Temel Malzemesi Nakli Hesaplamasına Esas Ocak Yerlerini Gösterir Google Earth çıktısında Arısoy Ocağı Km: 8+200 ve Gördes Ocağı Km: 43+700 bilgilerine yer verilmesine rağmen, sunulan itinererde söz konusu ocaklara ilave olarak 25+950 km’nin işaretlendiği, itinererde ve sunulan belgelerde 25+950 km’de hangi ocağın bulunduğuna ilişkin hiçbir açıklamaya yer verilmediği ve ortalama taşıma mesafesi hesaplanırken anılan km’nin de dikkate alındığı görülmüş olup, sunulan belgelerde yer alan bilgiler ile itinererde yer alan bilgilerin birbiriyle uyumlu olmadığı anlaşılmıştır.

Bu durumda C. A.Ş. – D İnş. ve Mak. San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından 2200-P ve 2202-P poz numaralı iş kalemlerinde açıklama istenilen “Ariyet ocağından getirilecek veya depoya gidecek kazı” ve 6100-P poz numaralı iş kaleminde açıklama istenilen “PM alttemel veya temel karışımının plentten serim yerine nakli” analiz girdileri için açıklama kapsamında idarece belirlenen nakliye mesafelerinden daha düşük mesafelerin kullanıldığı, mesafelerin tevsiki için sunulan taahhütnamelerin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.13.15’inci madde açıklamasına uygun olmadığı ve ortalama taşıma mesafe tespitlerine ilişkin sunulan itinerer hesaplamalarında yer verilen ocak bilgilerinde eksiklik olduğu, km bilgilerinin ocak km bilgileri ile uyumluluk arz etmediği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddialarının anılan nakliye girdilerine yönelik kısmının yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, C A.Ş. – D İnş. ve Mak. San. Ltd. Şti. İş Ortaklığının aşırı düşük teklif açıklamalarının reddedilerek teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular

 

Aşırı düşük teklif nedir?

Aşırı düşük teklif, bir mal veya hizmetin normal piyasa değerinin çok altında bir fiyatla sunulması anlamına gelir. Ancak bu teklife idare tarafından temkinli yaklaşılır ve açıklama yapılması istenir. Çünkü teklifin bu derce düşük olması, söz konusu işin aksamasına yahut yarıda kalmasına sebebiyet verebilir.

Aşırı düşük teklif değerlendirmesi nasıl gerçekleştirilir?

Ihale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi konusunda, aşağıdaki hususları dikkate alarak yazılı açıklamaları inceler:

a) Sunulan hizmetin ekonomik açıdan makul olması,
b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,
c) Teklif edilen hizmetin özgün niteliklere sahip olması.

Aşırı düşük tekliflerin elektronik ihale süreçlerinde değerlendirilmesi nasıl gerçekleştirilir?

Aşırı düşük teklif olarak kabul edilen sınır değerin altındaki teklif sahiplerinden, ihale komisyonu tarafından Kurumun belirlediği kriterlere uygun olarak teklifin önemli bileşenleriyle ilgili ayrıntılar yazılı olarak talep edilir.

 

İtinerer ne demektir?

“Itinerary” kelimesi, İngilizce kökenli bir terim olup her ne kadar “İtinerer” olarak kullansak da Türkçe’ye “gezi planı”, “seyahat programı” veya “rotadizayn” gibi anlamlarla çevrilebilir. İnsanların bir seyahat veya yolculuk sırasında takip edecekleri yol veya program hakkında bilgi veren bir terimdir.