İtirazen Şikayet

Kamu ihale süreçlerinde şirketinizin uğrayabileceği idari haksızlıkları ortadan kaldırmak şikayet ve itirazen şikayet mekanizmasının alanında uzman hukukçular tarafından yönetilip mevzuata uygun olarak kullanılmasıyla mümkündür.

İtirazen Şikayet Önemi

Şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunmak ilgili Kamu İhale Mevzuatını çok iyi bilmenin yanı sıra şikayet ve itirazen şikayet sürecinin sağlıklı şekilde ilerlemesi için tecrübeli, alanında uzman hukukçular tarafından takip edilmesi gerekmektedir.

Bu nedenle başvuru aşamalarında öncelikle şikayet ve itirazen şikayet başvuru sürelerinin mevzuat doğrultusunda doğru olarak hesaplanması, şikayet ve itirazen şikayet başvuru yollarının mevzuata uygun olarak kullanılması adına önemlidir.

İtirazen Şikayet Danışmanlığı

İlgili ihale ilanına, ihale dokümanına ve ihale komisyonu kararına yönelik başvuru sürelerinin belirlenerek idareye şikayet ve Kamu İhale Kurumu’na itirazen şikayet başvurularının hazırlanması ve gerektiğinde idari ve adli yargı süreçlerinin takip edilmesi hususunda yılların tecrübesiyle donanımlı uzman hukukçu ekibimizle şikayet ve itirazen şikayet süreçlerinizde güncel mevzuat doğrultusunda her zaman yanınızdayız.

İtirazen Şikayet Süreci

 1. 1- İhale yetkilisince ihale onayının verildiği tarihten itibaren; sözleşmenin taraflarca imzalanıp notere onaylattırılması ve tescili ile noter onayı ve tescili gerekmeyen hallerde ise taraflarca sözleşmenin imzalanmasına kadar geçen süreçteki idari işlem ve eylemlere karşı aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından yapılacak başvuruların öncelikle idareye yapılması gerekmektedir.
 2. Ancak, idare tarafından şikayet veya itirazen şikayet üzerine alınan ihalenin iptal edilmesi işlemine karşı idareye şikayet başvurusunda bulunulmadan, doğrudan Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulması gerekmektedir.
 3. İhale iptallerine karşı itirazen şikayet halinde bu başvurular ihalenin iptaline yönelik bir başvuru olarak değerlendirilmediğinden, başvuruların öncelikle idareye yapılması, idareye yapılan şikayet başvurusu üzerine idare tarafından alınan kararın uygun bulunmaması veya on günlük süre içerisinde idare tarafından bir karar alınmaması hallerinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulması gerekmektedir.

İtirazen Şikayet Yapabilecekler

 1. İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday ve istekliler ile istekli olabilecekler  itirazen şikayet başvurusunda bulunabilir.
 2. İtirazen şikayet için istekli olabilecekler; ön yeterlik ve/veya ihale dokümanının verilmesi, ön yeterlik ve/veya ihale ilanında veya ön yeterlik ve/veya ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler ve/veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar hakkında başvuruda bulunabilir. Bununla birlikte, ilana yönelik başvuruda bulunabilmek için de istekli olabilecek sıfatını kazanmak zorunlu olduğundan, bu kapsamda dokümanın EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirilmesi gerektiği hususuna dikkat edilmelidir

Şikayet ve İtirazen Şikayet Dilekçelerinin Hazırlanması Kapsamında Tüm Hizmetlerimiz

 • İdareye şikâyet dilekçesi hazırlanması ve takip edilmesi.
 • Kamu İhale Kurumuna  itirazen şikâyet dilekçesi hazırlanması ve takip edilmesi.
 • İdari yargı Ve Danıştay hukuki süreç takibi.
 • İdari ve Adli dava süreçlerinin yürütülmesi.
 • Emsal KİK kararlarının sunulması ve analiz edilmesi.
 • E-Şikayet süreç yönetiminin yapılması.

Şikayet Süreci

İhalelere ilişkin olarak öncelikle ihaleyi yapan idareye şikayet başvurusunda bulunulur. Bu şikayet başvuruları, süresinde ve usulüne uygun sözleşme imzalanmadan önce yapılmış olması halinde idare tarafından incelenerek sonuçlandırılır.

İdare tarafından yapılan inceleme sonucunda on gün içerisinde idarece karar  alınarak başvuru sonuçlandırılır. İlan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikayet başvurularının ihale veya son başvuru tarihinden önce sonuçlandırılması esastır.

İtirazen Şikayet Süreci

İdareye yapılan şikayet başvurusu üzerine idare tarafından alınan kararın uygun bulunmaması veya süresi içinde karar alınmaması hallerinde veya şikayet ya da itirazen şikayet üzerine idare tarafından alınan ihalenin iptali kararlarına karşı doğrudan Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir.

Kuruma yapılan itirazen şikayet başvuruları, öncelikle itirazen şikayet adına taşıması gereken şekil şartları çerçevesinde incelenir.

 

Dilekçelerde yer alan hususlar

Şikayet İtirazen Şikayet
a Başvuru Sahibinin  ve varsa vekil ya da temsilcisinin; adı, soyadı veya unvanı, adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi ve faks numarası ile imzası

b İhaleyi yapan idarenin ve ihalenin adı veya ihale kayıt numarası,

c Başvuru konusunun farkına varıldığı veya bildirildiği tarih,

ç Başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı deliller.

d İtirazen şikayet başvurularında ayrıca idareye   yapılan şikayetin tarihi ve varsa şikayete ilişkin idare kararının bildirim tarihi,

x

e İtirazen şikayet başvurularında başvuru bedelinin yatırıldığına dair belge , idareye şikayet dilekçesi ve varsa idarece  verilen cevabın bir örneğinin eklenmesi zorunludur.

x

Ayrıca dilekçeye başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgelerin (imza beyannamesi, ortak girişim beyannamesi veya sözleşmesi, vekaletname, temsil belgesi, ticaret sicil gazetesi vb.) aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin eklenmesi gerekmektedir.

İlan veya dokümana yönelik şikayet başvurularında ihale konusu alanda faaliyet gösterildiğine ilişkin belge eklenmelidir. («E-Şikayette belge EKAP’tan aktarılır)

İtirazen Şikayet KİK Tarafından Yapılan İnceleme

a)İlan veya dokümanına yapılan başvurular, Başvuru Sahibinin  iddiaları ile idarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirtilen hususlarla sınırlı

b)Diğer başvurular, Başvuru Sahibinin iddiaları ve idarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirtilen hususlar ile itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği

c)İhalenin iptali kararlarına karşı yapılan başvurular, iptal gerekçeleriyle sınırlı olarak incelenir.

 

Şikayet ve İtirazen Şikayet Süreleri Ne Zaman Başlar

 

                       Durumlar                        Süre Başlangıcı
İlana yönelik başvurularda ilk ilan tarihini, düzeltme ilanı yapılan hallerde Düzeltme ilanının yayımlandığı tarihi izleyen günden itibaren başlar.
Gazetelerde veya bültende birden fazla yayımlanan ilanlar arasında çelişki olması halinde Son ilan tarihini izleyen günden itibaren başlar.
Ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan hükümleri için Dokümanın indirildiği tarihi izleyen günden itibaren başlar.
Belli İstekliler Arasında İhale Usulü  ile yapılan danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde İhale dokümanının teslim alındığı veya indirildiği tarihi izleyen günden itibaren başlar.
Zeyilnameye yönelik başvurularda ise Zeyilnamenin bildirildiği tarihi izleyen günden itibaren başlar
İdarenin işlem veya eylemlerine karşı yapılacak başvurularda Şikayete yol açan durumun farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren başlar.
İhalenin iptali kararına karşı yapılan itirazen şikayet başvurularında İptal kararının bildirildiği tarihi izleyen günden

 

KİK  İnceleme Süresi

 • 21 (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelere ilişkin başvurular,
 • İhalenin iptal edilmesi kararına karşı yapılacak başvurular ile,
 • Münferit sözleşme sürecindeki ihale işlemlerine ilişkin başvurularda;
 • ihale işlem dosyası ile ihaleye ilişkin gerekli bilgi ve belgelerin Kurum kayıtlarına alındığı tarihten itibaren 10 iş günü içinde,
 • Diğer itirazen şikayet başvurularında 20 gün içinde